Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ANSARI, AL-ANSARI-AL-AWADHI, AL-AWADHI-AL-ESSA, [AL-FADHEL-AL-JASSIMI], AL-JASSIMI-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMEED, AL-MAHMEED-AL-MAHROOS, AL-MAHROOS-AL-MUHARQI, AL-MUHARQI-AL-QOSAIBI, AL-RABEB-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-AL-TIMIMI, AL-TIMIMI-AUBAIDAN


Names

Born

Died

AL-FADHEL
  ? [22565]
AL-FAHAIM
  Khalid. [11622]
AL-FAIHANI
  Dana Ebrahim [28319]
  Ebrahim Mohamed Saeed [28315]
  Mariam Ebrahim [28316]
  Moath Ebrahim [28320]
  Mohamed Ebrahim [28317]
  Mosaab Ebrahim Mohamed [28318]
AL-FARIS
  A.Rahman [17553]
  Fatema A.Rahman [15059] died 6 Jan 2015
AL-FATHEL
  Abdula Ahmed [33789] died 2015
  Adnan Ahmed. [33791]
  Ahmed. [33786]
  Hassan Ahmed [33788]
  Mansor Ahmed [33787]
  Salman Ahmed [33790]
AL-FAYIZ
  Abdula. [44953]
AL-FERYAN
  Nouf [32528]
AL-FETAHI
  Dana Mohamed. [15281]
  Mohamed. [3254]
  Noor Mohamed. [3903] born May 2001
AL-GAOUD
  Abdula Ahmed A.Karim [15483]
  Abdula Ahmed Mohamed [7154]
  Abdula Yousif [1872]
  Ahmed A.Karim. [15482]
  Ahmed Abdula Ahmed Mohamed [7344]
  Ahmed Mohamed Ahmed [7124]
  Ali Ahmed Mohamed [7159]
  Aysha Ahmed Abdula [28148]
  Aysha Mohamed Ahmed [7121]
  Dana Ahmed A.Karim [15485]
  Fatema Abdula Ahmed [7345]
  Fatema Abdula Yousif [1873]
  Fatema Ahmed A.Karim [15484]
  Fatema Mohamed Ahmed [7123] died 20 Jul 2018
  Hind Abdula Ahmed [7343]
  Latiefa Abdula Sharafdeen [7318]
  Mariam Ali Ahmed [7218]
  Mohamed Abdula Yousif [1874]
  Mohamed Ahmed Mohamed [7160]
  Mona Ahmed Mohamed [7140]
  Noora Ahmed Mohamed [7161]
  Wosam A.Rahman Mohamed [7167]
AL-GHAWAS
  Eman Shory [8107]
  Maysa Shory [4018]
  Shory [8106]
  Yousif Shory [8108]
AL-GHAWI
  Shayma Jamal [13158]
AL-GHAZAL
  Abdula. [28340]
AL-GHURAIR
  Aamina Faisal [28334]
  Abdula Faisal [28332]
  Asma Faisal [28331]
  Bader Faisal [28333]
  Faisal. [38050]
  Hassan Mohamed Ahmed [33048]
AL-GZZAZ
  Fatema Yousif Ahmed [14214]
AL-HAADI
  Latiefa [32363]
AL-HADAD
  Raghda [22497]
AL-HAIDOS
  Abdula Mohamed A.Rahim. [33923]
  Fatema Mohamed A.Rahim. [33922]
  Haya Mohamed A.Rahim. [33921]
  Mohamed A.Rahim. [33920]
  Yousif Mohamed A.Rahim. [33924]
AL-HAJAB
  Razan [22055]
AL-HAJERY
  ? A.Aziz [48053]
  ? A.Aziz [48054]
  ? A.Aziz [48055]
  ? Hamad A.Rahman [48012]
  ? Hamad A.Rahman [48013]
  ? Hamad A.Rahman [48014]
  ? Mohamed A.Rahman [48038]
  A.Aziz Mohamed Abdula [6154]
  A.Aziz. [48051]
  A.Rahman ? [48002]
  A.Rahman Hamad A.Rahman [48011]
  Ahmed Mohamed Ahmed [18963]
  Amina Mohamed Ebrahim [19922] born 26 Jun 2016
  Bander A.Aziz Mohamed [19521] born 5 Dec 2009
  Dalal Eid Ebrahim [9621]
  Ghada Mohamed Ahmed [18964]
  Hamad A.Rahman [48010]
  Hamad Mohamed A.Rahman [48037]
  Hana A.Rahman [48039]
  Hanoof A.Aziz Mohamed [6147] born 6 Jun 1999
  Hind A.Rahman ? [48003]
  Huda A.Rahman ? [48015]
  Lulwa Mohamed Ebrahim [49684] born 16 Dec 2019
  Mariam Ebrahim Ebrahim (Dr.) [106] born 1956
  Mohamed A.Aziz Mohamed [4707] born 25 Aug 1997
  Mohamed A.Rahman [48036]
  Mohamed Ahmed. [18962]
  Mohamed Ebrahim A.Latief [15713]
  Mona Jassim [5952]
  Reem A.Aziz Mohamed [4706] born 25 Apr 1996
AL-HAJI
  ? Rashed Ahmed. [40162]
  A.Aziz Jamal A.Wahab [48044]
  A.Latief Thari Jamal [48047]
  A.Wahab Jamal A.Wahab [48041]
  Jamal A.Wahab [48040]
  Kanda Thari Jamal [48048]
  Lulwa A.Wahab Jamal [48043]
  Mohamed A.Wahab Jamal [48042]
  Najat A.Aziz Jamal [48045]
  Thari Jamal A.Wahab [48046]
AL-HAMAD
  Abdula Jamal Suliman [2092] born 14 Jan 1998
  Abdula Suliman Abubaker [15197]
  Aysha Abubaker Saleh [35409]
  Aysha Jamal Suliman [2089]
  Jamal Suliman Abubaker [2087]
  Khalid Jamal Suliman [2091]
  Mariam Saad [17191]
  Mohamed Jamal Suliman [2088] died 11 Feb 2005
  Omar Jamal Suliman [2090]
  Osama Suliman Abubaker [17655] died 3 May 2016
  Rose Jamal Suliman [4043] born 2001
  Sameer Suliman Abubaker [17656]
  Suliman Abubaker Saleh [17654]
AL-HAMADI
  ? Salahdeen Ahmed [6205] born 2008
  Aamina Ahmed Mohamed [4995]
  Abdula Hammad Abdula [37360]
  Ahmed Mohamed. [3850]
  Ahmed Salman [33112]
  Ayah Ali Abdula [28855]
  Aysha Aqeel Ahmed [33918]
  Aysha Mohamed Salman [33117]
  Aysha Salman [33113]
  Dalal A.Aziz Mohamed [14176]
  Fajer Nawaf Abdula [33926]
  Fatema Mohamed Salman [33116]
  Hammad Abdula [10274]
  Khalid Ahmed Mohamed [4996]
  Khalid Aqeel Ahmed [33929]
  Mohamed Ahmed Mohamed [4994]
  Mohamed Khalid Aqeel [33930]
  Mohamed Salman [33111]
  Nawaf Abdula [33925]
  Omar Ahmed Mohamed [4993]
  Reem Nawaf Abdula [33928]
  Sallahadeen Ahmed Mohamed [4992]
  Salman. [33110]
  Sameera Ali [33841]
  Shooq [36727]
  Sultan Hammad Abdula [37361]
  Yousif Nawaf Abdula [33927]
AL-HAMAR
  A.Aziz Saud Faisal [28267]
  Abdula Ebrahim Abdula [9716]
  Ebrahim Abdula Ali [9713]
  Faisal Saud Faisal [28268]
  Faisal Talal Faisal [13028] born 29 May 2013
  Khalid Abdula Ali [12556]
  Lara Najeb Yaqob [10754]
  Maha Talal Faisal [18047] born 30 May 2015
  Mai Ebrahim Abdula [10811]
  Mariam Nabeel Yaqob [12049]
  Mohamed Ebrahim Abdula [10772] born 8 Sep 1987
  Najeb Yaqob Ahmed [10112] born 4 Oct
  Noor Ebrahim Abdula [9645]
  Omar Khalid Abdula [12562]
  Rashed Nabeel Yaqob [10814]
  Salman Najeb Yaqob [10755] born 1997
  Sara Khalid Abdula [13129]
  Saud Faisal Yaqob [10974]
  Talal Faisal Yaqob [13027]
  Yaqob Najeb Yaqob [10113]
  Yasmeen Abdula Ebrahim [13111]
AL-HAMDAN
  ? Mohamed [48009]
  A.Rahman Mohamed [48005]
  Faris Mohamed [48006]
  Mohamed. [48004]
  Rawan Mohamed [48008]
  Rayan Mohamed [48007]
AL-HARAM
  A.Aziz Yousif Mohamed [33414]
  Jassim Yousif Mohamed [33415]
  Mohamed Yousif Mohamed [33413]
  Muneera Yousif Mohamed [33416]
  Yousif Mohamed [33412]
AL-HARMI
  A.Razaq Zaindeen [20979]
  Dana A.Razaq Zaindeen [20982]
  Faris A.Razaq Zaindeen [20981]
  Mohamed A.Razaq Zaindeen [20980]
AL-HASHEMI
  A.Aziz Abdula [6868] born 8 Oct 2007
  A.Aziz Aqeel Mohamed [32817]
  A.Aziz Kamel. [3933]
  A.Khaleq Mahmood Mohamed [30404]
  A.Qader S.Jaffar Ahmed [2715]
  A.Rahim Abdula A.Rahim [32797]
  A.Rahman Mahmood Mohamed [30402]
  A.Rahman Murtaza [7875] died 20 May 2020
  Aaliakbar Mohamed Hashim [6827]
  Abdula A.Rahim Abdula A.Rahim Abdula [32806]
  Abdula Mohamed Hashim [30390]
  Abdula Murtaza [6774] died 7 May 2013
  Abdula. [4631]
  Ahmed Abdula Murtaza [7868]
  Ahmed Murtaza. [7871]
  Ahmed Murtaza. [33184]
  Ali A.Rahim Abdula [32807]
  Ali Yousif A.Razaq [45191]
  Aliakbar M.Yousif Abdula [37355]
  Aqeel Mohamed Omar [32815]
  Asma Mahmood Mohamed [30399]
  Aysha A.Qader S.Jaffar [2713]
  Dalal Ahmed Murtaza [7879]
  Dana Ahmed Murtaza [7877]
  Dana Ahmed Murtaza [33187]
  Ebrahim Mahmood Mohamed [992]
  Fatema A.Rahman Murtaza [7881]
  Fatema Abdula Murtaza [7870]
  Fatema Mahmood Mohamed [30401]
  Fatema Mohamed Hashim [6695]
  Hala A.Rahman Murtaza [7884]
  Hamdi M.Yousif Abdula [37356]
  Hamza Mahmood Mohamed [6985]
  Hashim A.Qader S.Jaffar [6244]
  Hashim Mahmood Mohamed [30397]
  Hisham A.Rahman Murtaza [7880]
  Hossam Ahmed Murtaza [7878]
  Isa Abdula Murtaza [7869]
  Jehad S.Jafer Ahmed [213] born 21 Jul 1963
  Khadeja Murtaza [1881]
  Khalid Ahmed Murtaza [33188]
  Khalil A.Rahim Abdula [32808]
  Khalil Mohamed Hashim [30389]
  Latiefa A.Rahim Abdula [32809]
  Leena [18010]
  M.Aqeel Mohamed Hashim [30387]
  M.Yousif Abdula M.Taqi [37352]
  Maha A.Rahman Murtaza [7883]
  Mahmood Mohamed Abdula [1004]
  Makya Mohamed Hashim [6828]
  Mariam A.Rahman [29132]
  Mariam Khalid A.Rahman [6367]
  Mariam Mahmood Mohamed [30398]
  Mariam Yousif A.Razaq [45189]
  Meli Mohamed Hashim [6830]
  Moala Mohamed Hashim [30388]
  Moataz Abdula Murtaza [7867]
  Mohamed A.Aziz Kamel [3934]
  Mohamed A.Rahim Abdula [32805]
  Mohamed A.Rahman Murtaza [7882]
  Mohamed Abdula Hashim [615]
  Mohamed Ahmed Murtaza [7876]
  Mohamed Ahmed Murtaza [33186]
  Mohamed Aqeel Mohamed [32816]
  Mohamed Hashim Abdula [6826]
  Mohamed Mahmood Mohamed [2665]
  Mohamed Yousif A.Razaq [45188]
  Muneera A.Aziz Kamel [3939]
  Nadia A.Aziz Kamel [3938]
  Noora A.Aziz Kamel [3935]
  Saberah Mohamed Hashim [6829]
  Saderia Mohamed Hashim [6831]
  Salma A.Aziz Kamel [3936]
  Sara A.Aziz Kamel [3937]
  Sara Mohamed A.Aziz [11141]
  Sayeda Mohamed Hashim [30392]
  Yaqob Yousif A.Razaq [45190]
  Yousif A.Razaq Yousif [45187]
  Yousif Ahmed Murtaza [33185]
AL-HASSAN
  ? Ebrahim Abdula [29526]
  A.Aziz Ahmedsaeed Mohamed [6418] born 1 Oct 1999
  A.Aziz Salam A.Aziz [38655]
  A.Rahman Ahmed. [3249]
  Abdula A.Aziz. [4950]
  Abdula Ahmed. [3199]
  Abdula Ahmedsaeed Mohamed [1572] born 4 Jul 1997
  Ahlam Abdula A.Aziz [4312]
  Ahmed Abdula Ahmed [14541] born 9 Feb 2013
  Ahmed. [10300]
  Ahmedsaeed Mohamed Yousif [4684] born 1964
  Amal Salam A.Aziz [38654]
  Amina Ahmed [3203]
  Anas Ahmed [3198]
  Aseel Jehad Jassim [41330] born 16 Jan 2018
  Asma Ahmedsaeed Mohamed [6419] born 31 Jan 2005
  Aysha Ahmed [3202]
  Danya Hussain Abdula [4592]
  Fahad Bashar Mohamed [11252]
  Faiqa Mohamed Ali [10402]
  Faisal Hussain Abdula [4591]
  Fatema Bashar Mohamed [11245]
  Hajer Mohamed [10243]
  Hanoof Khalid Mohamed [46914] born 5 Mar 1997
  Jassim Mohamed. [19724] born 25 Feb 2015
  Jawaher Mohamed Mansor [14498] born 5 May 2014
  Jehad Jassim. [41329]
  Jood Mohamed Mansor [15751] born 28 Jun 2015
  Khalid Hussain A.Rahim [9905]
  Latiefa Ali A.Wahab [11968]
  Layla Ahmed A.Aziz [4170]
  Mariam Ahmed [3201]
  Mohamed Ahmedsaeed Mohamed [1571] born 10 Jul 1995
  Mohamed Mansor Yaqob [13330]
  Mohamed. [19723]
  Mona [7131]
  Nasreen A.Rahman [38579]
  Nawara Abdula Ahmed [9759] born Feb 2010
  Noora [11391]
  Rashed Mohamed Mansor [39324] born 22 Dec 2017
  Salam A.Aziz Salman [38652]
  Sara Ahmedsaeed Mohamed [1570] born 7 Nov 1993
  Shaikha Saleh Ahmed [19625]
  Sumaya Jassim [39739]
  Yaser Jassim [40710]
  Zelekha Mohamed Yousif [1833]
AL-HATHROMI
  Noor [17374]
AL-HATIMI
  A.Rahman Ebrahim Mohamed [6075]
  Abdula Mamoon Ebrahim [6081]
  Dalal Ebrahim Mohamed [6076]
  Ebrahim Mamoon Ebrahim [6079]
  Ebrahim Mohamed Mubarak [6071]
  Hessa Ebrahim Mohamed [6073]
  Hind Mamoon Ebrahim [6080]
  Mamoon Ebrahim Mohamed [6072]
  Mohamed Ebrahim Mohamed [6074]
  Yousif Ebrahim Mohamed [6077]
AL-HATY
  ? Suliman Salim [22973]
AL-HAYKI
  Talal. [13332]
AL-HAZAA
  Fatema Mohamed Khalid [20829] born 13 Oct 2016
  Khalid Mohamed Khalid [9952] born 18 Nov 2011
  Mohamed Khalid Mohamed [6845]
AL-HERMI
  Saeeda Ali. [29490]
AL-HOMITHAN
  Mariam Saud [47980] born 1989
AL-HOMOOD
  ? Mohamed [48017]
  ? Mohamed [48018]
  ? Mohamed [48019]
  Mohamed. [48016]
AL-HOOTI
  Ebrahim Mohamed. [23424]
  Mohamed Ebrahim Mohamed [23422]
  Salman Ebrahim Mohamed [23423]
AL-HOSANI
  Khawla Mohamed Yaseen [314] born 23 Mar 1988
  Mohamed Yaseen Ali [1102]
  Reem Mohamed Yaseen [493] born 28 Jan 1991
AL-HUMIDI
  ? [30660]
  Mariam Yousif ? [2336]
  Yousif ? [2335]
AL-IRANI
  Bodor A.Hadi Mohamed [41138]
  Rami Mohamed [5291]
ALIREZA
  Ahmed Yousif AliAkber [18410]
  Fawzia Yousif AliAkbar [2879]
  Mariam Ahmed Yousif [24131]
  Nirvana Abdula Yousif [11236]
AL-ISMAILI
  Fatema Saif Ismail [33941]
  Saif Ismail Abbas [33940]
AL-JAAR
  Dalal [10213]
AL-JABER
  Abeer Fawzi Ahmed [17789]
  Mariam Mahmood Ahmed [36715] born 5 Jun 1986
  Mona Mahmood Ahmed [22006]
  Reem Fawzi Ahmed [1947]
AL-JADAYEL
  Nouf [46126]
AL-JAFEN
  Mariam Ebrahim Salman [33445]
AL-JALAHMA
  Haya Nawaf Khalid [21157] born 22 May 2016
  Khalid Shaheen Saqer [10422]
  Khalid Yousif Ahmed [13507]
  Nawaf Khalid Shaheen [10764] born 6 Dec 1986
  Talal Khalid Shaheen [10783]
  Yousif Khalid Yousif [23447]
AL-JAMAL
  ? Yousif [22422]
  ? Yousif [22423]
  ? Yousif [22424]
  Yousif [22421]
AL-JAMEA
  ? [36285]
  A.Rahman Abdula [46849]
  Dalal A.Rahman [46843]
  Marwa A.Rahman. [46862]
  Nadia [14919]
  Safana A.Rahman [46866]
  Tamather A.Rahman Abdula [46873]
AL-JARALAH
  Aljazi Sataam ? [36707]
  Sataam ? [12619]
AL-JARBOU
  Dana A.Aziz Saleh [7801] born 28 Aug 1979
AL-JASSIM
  A.Aziz Abdula. [14800]
  A.Aziz Isam A.Aziz [38376]
  A.Aziz Khalid A.Aziz [2554] born 16 May 1998
  A.Aziz Khalid Jassim [32355]
  Abdula Isam A.Aziz [4418]
  Abdula Salman Mohamed [3334] born 9 Sep 1971
  Aldana Abdula Salman [21161] born 21 Nov 2014
  Ali Mohamed Ali [14276] born 24 Apr 2008
  Aysha Khalid Jassim [32357]
  Bodor Abdula Salman [6424] born 28 Jan 2006
  Eman Mohamed Jassim [6781]
  Faisal Abdula Salman [4685] born 8 Jun 2000
  Faisal Isam A.Aziz [8696]
  Fajer Mohamed Ali [38377]
  Haamad Mohamed Salman [44263]
  Hussain Khalid Jassim [32356]
  Isam A.Aziz Abdula [2797]
  Jassim Khalid Jassim [32353]
  Jood Khalid A.Aziz [4626] born 1 Dec 2003
  Joori Khalid A.Aziz [8680] born 23 Dec 2007
  Khalid A.Aziz Abdula [1771]
  Khalid Jassim. [32351]
  Khulood A.Aziz Abdula [3501]
  Lujain Mohamed Ali [38378]
  Lulwa Abdula Salman [6423] born 29 Sep 2004
  Mai Yousif [33189]
  Mariam Isam A.Aziz [4938]
  Mohamed Abdula Salman [6425] born 18 Feb 2008
  Mohamed Ali Mohamed [8662]
  Mohamed Isam A.Aziz [38375]
  Omar Khalid Jassim [32352]
  Razan Khalid Jassim [32354]
  Salman Abdula Salman [21162] born 12 Dec 2015
  Saud Khalid A.Aziz [4625] born 25 May 2001
  Talia Mohamed Ali [5323] born 21 Nov 2009
  Zayed Haamad Mohamed [44265] born 18 Jul 2018
AL-JASSIMI
  ? Khalifa A.Jabar [6055]
  A.Jabar Ebrahim A.Jabar A.Rahman [6042]
  A.Jabar Ebrahim A.Jabar Ebrahim [6051]
  Aysha Khalifa A.Jabar [6054]
  Boshra Ebrahim A.Jabar [6049]
  Ebrahim A.Jabar Ebrahim [6043]
  Fatema A.Jabar Ebrahim [6045]
  Hanan A.Jabar Ebrahim [6047]
  Haya A.Jabar Ebrahim [6046]


No Surname, [A], B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

A.AAL-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ABBASI, AL-ABBASI-AL-ANSARI, AL-ANSARI-AL-AWADHI, AL-AWADHI-AL-ESSA, [AL-FADHEL-AL-JASSIMI], AL-JASSIMI-AL-KHAN, AL-KHAN-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-KOOHEJI, AL-KOOHEJI-AL-MAHMEED, AL-MAHMEED-AL-MAHROOS, AL-MAHROOS-AL-MUHARQI, AL-MUHARQI-AL-QOSAIBI, AL-RABEB-AL-SHAIKH, AL-SHAIKH-AL-TIMIMI, AL-TIMIMI-AUBAIDAN

Table of Contents | Surnames | Name List

This Website was Created 20 Jan 2021 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by families@alkooheji.com