Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[KADIM-KHONJI], KHONJI-KUWAITI


Names

Born

Died

KADIM
  Sameera Abdula A.Rahman [4830]
KAIKASO
  A.Wahab Ahmed Salman [6806]
  Abdula Salman Ahmed [5272]
  Abdula Talal Abdula [5275] born 26 Aug 2003
  Ahmed A.Wahab Ahmed [18109]
  Ahmed Salman Ahmed Salman [11179]
  Ali Salman Ahmed [8925]
  Dalal Sami Salman [11093]
  Dana Abdula Salman [16351]
  Fouad Salman Ahmed [8944]
  Hamad Najeb Salman [9464] born 22 May 1993
  Hassan Bader Ahmed [9424]
  Haya Hassan Bader [9425]
  Khalid Hassan Bader [38575]
  Layal Salman Abdula [15655] born 9 Mar 2015
  Mai Sami Salman [11089]
  Mariam Ahmed Salman [18112]
  Najeb Salman Ahmed [9463]
  Noor A.Wahab Ahmed [18108]
  Noora Abdula Salman [7441]
  Reem Sami Salman [11091]
  Reem [38569]
  Salman Abdula Salman [5271]
  Salman Ahmed Salman [8943] died 23 Sep 2011
  Salman Ali Salman [8924]
  Sami Salman Ahmed [8945]
  Sara Ahmed Salman [11178]
  Saud Talal Abdula [9978] born 19 Dec 2011
  Tala Talal Abdula [5805] born 20 Jun 2006
  Talal Abdula Salman [5273] born 1 Feb 1976
  Zain A.Wahab Ahmed [10795] born 14 Feb 1992
KALAWAD
  A.Nabi A.Ali A.Nabi [5688]
  Ali A.Nabi A.Ali [12494]
  Dalal Hadi A.Nabi [28752]
  Hadi A.Nabi A.Ali [5689]
  Lulwa Hadi A.Nabi [8422]
  Reem Hadi A.Nabi [28751]
KAMAL
  Anesa Salman Ahmed [14153]
  Badriya Abdula Mohamed [247]
  Ehsan Yousif Salman [18437]
  Fatema Khalil [2324]
  Lona Nezar Yousif [24756] born 2 Jan 2010
  Mariam Salman Ahmed [14151]
  Nawal Mohamed Ebrahim [34365]
  Nayla Nabeel Ebrahim [10661] born 1983
  Nezar Yousif Salman [18438]
  Rana Yousif Salman [11285]
  Reema Yousif Salman [11278]
  Yousif Nezar Yousif [32493]
  Yousif Salman Mohamed [11277]
KAMESHKI
  A.Rahman Mohamed Saleh [4161] born 30 Sep 1989
  Abdula Mohamed Saleh [4366] born 10 Dec 1995
  Aysha Mohamed Saleh [4364] born 20 Sep 1993
  Khalid Mohamed Saleh [4520] born 14 Oct 2003
  Mariam Mohamed Saleh [4365] born 30 Jul 1991
  Mohamed Saleh Abdula (Dr.) [4160] born 16 Jul 1959
  Rana Nezam Saleh [7558]
  Rasha Saleh Abdula [6391]
KANAY
  Ahmed Fareed Ahmed [1638]
  Amal Fareed Ahmed [1637]
  Farah Fareed Ahmed [3552]
  Fareed Ahmed Ali [1636]
  Samar Fareed Ahmed [3551]
  Yasmeen Ahmed Fareed [17183] born Feb 2014
KANDI
  A.Aziz Mohamed Redha [32467]
  Abdula Mohamed Abdula [28677]
  Abdula Mohamed Redha [28948]
  Ahmed Mohamed Redha [32466]
  Ahmed Yousif Mohamed [28955] born 1 May 2008
  Faisal Mohamed Redha [32468]
  Fatema Abdula Mohamed [28679]
  Fatema Mohamed Redha [32470]
  Hafsa Abdula Mohamed [28949] born 1 Aug 2005
  Hajer Abdula Mohamed [28951] born 21 Sep 2000
  Hassan Yousif Mohamed [28957] born 13 Jan 2016
  Karima Mohamed Redha [32471]
  M.Readha Abdula Mohamed [28678]
  Mahmood Yousif Mohamed [28956] born 3 May 2009
  Mariam Mohamed Redha [32469]
  Mohamed Redha [42250]
  Mohamed Yousif Mohamed [28954] born 10 Mar 2005
  Yousif Mohamed Redha [28953]
  Zainab Abdula Mohamed [28969] born 20 Aug 2003
KANOO
  ? Ali Ebrahim [12505]
  A.Aziz Ali Ebrahim [19365]
  A.Aziz Bader A.Aziz [16127]
  A.Aziz Jassim Mohamed [9020] born Jul 1932 died 31 Aug 2016
  A.Aziz Saud A.Aziz [9457]
  A.Latif Jassim Mohamed [9093]
  A.Rahman Jassim Mohamed [9241] born 1932 died 30 Aug 2007
  Aaiya Salman Khalil [9352]
  Abdula Ali Abdula [9431]
  Abdula Ali Mohamed [8758] born 1927 died 10 Oct 2010
  Abdula Khalil Ebrahim [10108] died 5 Mar 1998
  Abdula Saud A.Aziz [34707]
  Abeer Walid Ebrahim [39144]
  Adel Salman Khalil [9349]
  Afaf Ahmed Ali [9015]
  Ahmed Abdula Ali [8896]
  Ahmed Ali Abdula [12578] born 20 Jul 2013
  Ahmed Ali Mohamed [8980] born 22 Jun 1922 died 15 Jul 1997
  Ahmed Fawzi Ahmed [6672]
  Ahmed Mohamed Ahmed [8982] born 1835 died 4 Jun 1906
  Ahmed Mubarak Hilal [9009]
  Ali A.Aziz Jassim [9105]
  Ali Abdula Ali [8895]
  Ali Ebrahim Ali [19356]
  Ali Ebrahim Mohamed [9012]
  Ali Mohamed Ahmed [8893] born 1902 died 1945
  Aliya Khalid Ebrahim [39083] born 12 Dec 2015
  Aljazi Fahad Fawzi [29834]
  Aysha Khalil Ebrahim [19354] died 18 Oct 2018
  Bader A.Aziz Jassim [9107]
  Bader Walid Ebrahim [10522]
  Basim Hamad Ali [9097]
  Basima Fouad Ebrahim [11102]
  Danya Khalid Ebrahim [16932] born 5 May 2005
  Dena Mubarak Jassim [9101] died 1 Oct 2013
  Ebrahim Ali Ebrahim Ali [19361] born 6 Jan 1992
  Ebrahim Ali Ebrahim Mohamed [19355] died 2 Feb 1991
  Ebrahim Khalil Ebrahim [9633] died 1992
  Ebrahim Mohamed Ahmed [9010]
  Ebrahim Mohamed Ebrahim [12624]
  Fahad Fawzi Ahmed [9780]
  Faisal Khalid Mohamed [9104]
  Faisal Talal Fouad [10375] born 5 Nov 2005
  Fareeda Ali Mohamed [8901]
  Fatema Ali Ebrahim [12495] born 1932 died 16 Apr 2013
  Fatema Ali Mohamed [9248]
  Fatema Ebrahim Mohamed [19367]
  Fatema Fouad Ebrahim [13461]
  Fawaz Fouad Ebrahim [13462]
  Fawzi Ahmed Ali [8755]
  Fawzi Fahad Fawzi [43874]
  Fawzia Ali Mohamed [8894]
  Fouad Ebrahim Khalil [9634]
  Fouad Talal Fouad [10376] born 25 Sep 2007
  Hala Nabeel Khalid [9453]
  Hamad Ali Mohamed [9021] died 25 Feb 1994
  Hamad Faisal Khalid [13771]
  Hana Abdula Ali [8760]
  Hanan Ali Mohamed [10237]
  Hessa Ahmed Mohamed [10528]
  Hessa Ali Ebrahim [19364]
  Hilal. [9000]
  Jassim Bader A.Aziz [9434]
  Jassim Mohamed Ahmed [9017] born 1899 died 1982
  Jawaher Ali Ebrahim [19362] born 13 Mar 1997
  Jood Ebrahim Mohamed [36704]
  Jood Saud A.Aziz [9430]
  Khalid Ebrahim Ali [12502]
  Khalid Faisal Khalid [13772]
  Khalid Fouad Ebrahim [10766] born 20 Nov 1988
  Khalid Mohamed Jassim [9092]
  Khalil Ebrahim Mohamed [9011] died 28 Jun 1987
  Lamia Abdula Ali [8897]
  Latifa Ahmed Mohamed [10529] died 31 Jan 1907
  Layal Ebrahim Mohamed [18040] born 29 Mar 2008
  Layla Mohamed Jassim [9102]
  Lubna Salman Khalil [9353]
  Lulwa Jassim Mohamed [10526]
  Maha Hamad Ali [9096]
  Mariam Ali Ebrahim [19360] born 26 Jan 1989
  Mariam Ali Mohamed [11094]
  Mariam Ebrahim Mohamed [19368]
  Mariam Jassim Mohamed [10525] died 6 Dec 2008
  Mariam Mohamed Ahmed [9095] died 22 Jul 1962
  Meshal Hamad Ali [9098]
  Mohamed A.Latif Jassim [9099]
  Mohamed Ahmed Mohamed [8981] born 1879 died 1903
  Mohamed Ahmed Mubarak [9008]
  Mohamed Ebrahim Khalil [10335]
  Mohamed Ebrahim Mohamed [16130]
  Mohamed Jassim Mohamed [9018] born 25 Feb 1923
  Mohamed Khalid Ebrahim [26503] born 10 Oct 2009
  Mohamed Walid Ebrahim [10524]
  Mona Mubarak Jassim [9868]
  Mubarak Hilal [9022]
  Mubarak Jassim Mohamed [9019] died 12 Feb 2018
  Muneera Ali Ebrahim [19366]
  Muneera Ali Ebrahim [32569] born 4 May 2003
  Nabeel Khalid Mohamed [9103]
  Nada Khalid Mohamed [13493]
  Naser Walid Ebrahim [10523]
  Nawaf A.Aziz Jassim [9108]
  Omar Khalid Ebrahim [16931] born 2 Dec 2012
  Omar Nabeel Khalid [9448] born 2000
  Rana Salman Khalil [9351]
  Rashed Ebrahim Mohamed [36703]
  Reem Yousif Ebrahim [23529] born 28 Nov 2016
  Sabah Ebrahim Ali [19357]
  Safiya Abdula Ali [8759]
  Safiya Ali Mohamed [8934]
  Safiya Fawzi Ahmed [8838]
  Safiya [9243] died Mar 1931
  Saif Faisal Khalid [10802]
  Salma Bader A.Aziz [16128]
  Salman Khalil Ebrahim [9348] born 1931 died 10 May 2011
  Salwa Ebrahim Khalil [9094]
  Sara Ali Mohamed [8899] died 6 Jan 2018
  Sara Yousif Ebrahim [28173] born 8 Aug 2005
  Saud A.Aziz Jassim [9106] born 23 Nov 1959
  Shaikha Khalil Ebrahim [10333] died 16 Apr 2012
  Sharifa Ali Mohamed [13758]
  Sharifa Nabeel Khalid [9429]
  Sultana Saud A.Aziz [16129]
  Suzan Salman Khalil [9254]
  Talal Fawzi Ahmed [9781]
  Talal Fouad Ebrahim [9635] born 1975
  Wafa Ebrahim Khali [19353]
  Walid Ebrahim Khalil [9642] born 27 Mar 1984
  Wasna Mohamed Ebrahim [12627]
  Yara Mohamed Ebrahim [12625]
  Yousif Ahmed Ali [9014] born 1942 died 1 Aug 2014
  Yousif Ahmed Mohamed [8983] born 1868 died 21 Dec 1945
  Yousif Ebrahim Ali [19359]
  Zaid Ali A.Aziz [9445]
KARIMI
  Aaiya Ali Mohamed [28262] born 13 Apr 2017
  Abdula Mohamed Ali [4188] died 21 Jun 2002
  Ali Abdula Juma [20741]
  Ali Mohamed Ali [5477]
  Basima Mohamed Ali [5478]
  Basma Karamaha [23770]
  Eman Mohamed Ali [5476]
  Fatema Mohamed Ali [5479] born 5 Aug 1985
  Laya Ali Mohamed [28261] born 12 Mar 2015
  Mohamed Ali Abdula [4187]
  Salman Ali Abdula [19640]
  Yass Salman Ali [11932] born 24 Jul 2016
KAZIM
  A.Rahman Nabeel Mahmood [19532] born 6 Feb 2016
  Abdula Nabeel Mahmood [602] born 27 Feb 2002
  Ahmed Hamid Ahmed [16212]
  Ahmed M.Aqeel A.Rahim [4223]
  Ahmed Tariq Mahmood [12807]
  Bodor Tariq Mahmood [12758] born 9 Apr 1989
  Buthiana Hamid Ahmed [16210]
  Dana Nabeel Mahmood [6573] born 7 Nov 2007
  Fahad Tariq Mahmood [825]
  Hala Ahmed M.Aqeel [4516]
  Hamid Ahmed M.Aqeel [4513]
  Jawaher Nabeel Mahmood [5215] born 30 Sep 2004
  Khalid Tariq Mahmood [12808]
  M.Aqeel A.Rahim M.Kadim [23376]
  Mahmood Ahmed M.Aqeel [4515]
  Mahmood Talal Mahmood [5460] born 26 Oct 2005
  Majed Talal Mahmood [13807] born 8 Jul 2014
  Mohamed Talal Mahmood [4453] born 7 Jun 2003
  Mona Ahmed M.Aqeel [4224]
  Nabeel Mahmood Ahmed [19642]
  Nada Mahmood Ahmed [787]
  Omar Hamid Ahmed [16213]
  Othman Ahmed M.Aqeel [4517]
  Reem Hamid Ahmed [16214]
  Sara Hamid Ahmed [16211]
  Talal Mahmood Ahmed [4235]
  Tariq Mahmood Ahmed [4237]
KAZRONI
  Basam [33364]
KENJAR
  Jasmine Esmeta [30728]
KERMISTAGY
  Roqaya Abdula Kazim [7599]
  Zahra M.Sharif [12040]
KHAIRALLA
  A.Aziz Hossam. [20669] born 3 Aug 2006
  Hossam. [20668]
  Rayyana Hossam [20671] born 21 Jan 2010
KHALFAN
  ? [13579]
  Amina Khalifa Ahmed [16490] born 1965
  Asmahan Isa [7451] born 3 Feb 1966
  Ebrahim Faisal Ebrahim [23133]
  Faisal Ebrahim Isa [19930]
  Mariam Faisal Ebrahim [19931] born 26 Aug 2010
  Noor Faisal Ebrahim [19932] born 17 Jun 2012
  Nouf Sameer Abdula [13769]
  Sameer Abdula Hussain (Dr.) [13492]
  Sara Faisal Ebrahim [23132]
  Shaikha Sameer Abdula [13491]
  Sharifa Sameer Abdula [13768]
KHAMERI
  Rana Ali Hassan [784]
KHAN
  Abdula M.Kadim Abdula [4876]
  Abdula Walid Murtaza [4590]
  Abeer Mustafa Mohydeen [1554]
  Aysha Kadim Abdula [4872]
  Bader M.Kadim Abdula [4875] born 18 Jun 1982 died 7 Apr 2007
  Khadeja Kadim Abdula [4877]
  M.Kadim Abdula Mohamed [4207]
  Mariam Kadim Abdula [4216]
  Mohamed M.Kadim Abdula [4874]
  Mustafa M.Kadim Abdula [3909] born 2 Nov 1978 died 16 Feb 2013
  Mustafa Mohydeen [2760] died 28 Nov 2002
  Narjes Yousif [5519]
  Obaida Kadim Abdula [4203]
  Rana Mustafa Mohydeen [1553]
  Rasha Mustafa Mohydeen [2759]
  Razan Walid Murtaza [2841]
  Walid Murtaza Mohydeen [2839]
  Yaser Walid Murtaza [2840]
  Zain Mustafa Kadim [5579] born 24 Jan 2007
KHONJI
  A.Aziz Jamal. [38262]
  A.Ghaffar A.Wahed Mohamed [10440]
  A.Hameed Ali A.Hameed [9057] born 1982
  A.Hameed M.Tayb M.Jaffar [9055]
  A.Qader Ismail [21456]
  A.Qader Zakariya A.Qader [12561]
  A.Rahim Ebrahim Jamal [12844] born 1934 died 23 Aug 2015
  A.Rahman Mohamed Mustafa [4263]
  A.Rahman Suliman Abdula [16573]
  A.Razaq M.Sharif. [3750]
  A.Wahed A.Aziz Latifali [7845] died 7 Jan 2012
  A.Wahed Ebrahim A.Wahed [11756]
  A.Wahed Mohamed Jamal [12824]
  Aaiya Ismail A.Wahed [14835]
  Aaiya Salah A.Rahman [13282]
  Abdula M.Aqeel Abdula [4327]
  Abdula Suliman Abdula [16578]
  Abdula. [4100]
  Adel A.Rahim Ebrahim [16054]
  Ahmed A.Wahed A.Aziz [7849] died 26 Jul 2018
  Ahmed Ebrahim Jamal [12848]
  Ahmed M.Aqeel Abdula [4325]
  Ahmed Mohamed A.Rahim [22233] died 22 Mar 2017
  Ahmed Suliman Abdula [16584]
  Ali A.Hameed M.Tayb [9056]
  Ali A.Razaq M.Sharif [3630]
  Ali Ahmed Mohamed [22235]
  Ali Jamal Mohamed [12846]
  Ali Mahmood Ali [13842]
  Amina ? [36623]
  Amina A.Wahed A.Aziz [7846]
  Anwar A.Rahim Ebrahim [16055]
  Arif Hussain A.Rahman [21563]
  Asma Suliman Abdula [16588]
  Aysha A.Razaq M.Sharif [3629]
  Aysha Abdula [4120]
  Aysha Ismail [4028]
  Aysha Muneer M.Qorban [10383]
  Aysha Mustafa M.Rafea [3404]
  Badriya A.Wahed A.Aziz [7847]
  Danya Moneer M.Qorban [6797]
  Dena Ebrahim A.Wahed [14841] born 22 Sep 1974
  Ebrahim A.Wahed A.Aziz [8998]
  Ebrahim A.Wahed Mohamed [12826]
  Ebrahim Jamal Mohamed [12847] born 1900
  Elham Ahmed Ebrahim [36588]
  Elham M.Aqeel Abdula [4326]
  Eman Ali A.Hameed [23409]
  Faisal Ahmed M.Aqeel [8630]
  Faiza Ahmed Mohamed [14551]
  Fatema Abdula [295] born 1951 died 5 Apr 1983
  Fatema Ismail [3878]
  Fatema M.Sharif Abdula [4335]
  Fatema Mohamed Suliman [16581]
  Fatemanesa M.Tayb M.Jaffar [34281]
  Fathiya M.Noor M.Rafea [13971]
  Fawaz Nabeel M.Qorban [5871]
  Fawzia A.Wahed Mohamed [14845]
  Ghada Othman M.Taher [7605]
  Hadel Mohamed Mustafa [8790]
  Hafsa M.Tayb M.Jaffar [9052]
  Haifa Salah A.Rahman [13280]
  Haneen Nader Suliman [16576]
  Hassan A.Rahman Suliman [16570]
  Hisham A.Ghaffar A.Wahed [10441] born 10 Jun 1980
  Huda Ahmed Ebrahim [11755]
  Isa Ahmed Mohamed [22237]
  Ishaq A.Wahed Mohamed [12825]
  Ismail A.Wahed Mohamed [12828]
  Ismail. [1300]
  Jamal Mohamed Jamal [24776]
  Jawaher Othman M.Taher [816]
  Jood Nabeel M.Qorban [6798]
  Juma Ahmed Mohamed [22236]
  Kaltham M.Tayb M.Jaffar [34007]
  Khalid Mohamed Mustafa [4262]
  Khalid Moneer M.Qorban [5875]
  Khalid Suliman Abdula [16589]
  Latifa A.Hameed M.Tayb [10731]
  Layla Hisham A.Ghaffar [14822] born 4 Apr 2014
  Layla M.Aqeel Abdula [4324]
  M.Aqeel Abdula [4152]
  M.Qorban ? [28372]
  M.Rada Mahmood Ali [13841]
  M.Rafea. [9350]
  M.Rasheed Othman M.Taher [4556]
  M.Sharif Abdula [4154] died 6 Dec 2016
  M.Taher Othman M.Taher [7604]
  M.Tayb M.Taher [29379]
  Mahmood Ali Jamal [13840] died 1 Mar 2014
  Mariam A.Rahman Suliman [13201]
  Mariam A.Wahed Mohamed [14843] born 1935 died 26 Dec 2004
  Mariam Abdula [4153]
  Mariam Ahmed Suliman [16586]
  Mariam M.Tayb M.Jaffar [34282]
  Marwan Yousif A.Hameed [28283]
  Maysa Salah A.Rahman [13281]
  Mohamed A.Razaq M.Sharif [3631]
  Mohamed A.Wahed A.Aziz [7851]
  Mohamed Ebrahim Jamal [12849]
  Mohamed Jamal Mohamed [12840]
  Mohamed Jamal. [5000]
  Mohamed M.Rafea [40021]
  Mohamed Mustafa M.Rafea [3402]
  Mohamed Naser A.Rahim [12266]
  Mohamed Suliman Abdula [16579]
  Muneer M.Qorban ? [3513]
  Muneera A.Wahed A.Aziz [7848]
  Muneera Ahmed M.Aqeel [4336]
  Nabeel M.Qorban ? [3508]
  Nada Ahmed Ebrahim [11757]
  Nader Ismail A.Wahed [12873]
  Nader Suliman Abdula [16574]
  Nafisa Ali Jamal [34284]
  Nafisa M.Rafea [9253]
  Najat Mohamed Abdula [6428] born 18 Jun 1972
  Naseema M.Noor Nezam [13716]
  Naser Ahmed M.Aqeel [8629]
  Naser Mohamed Naser [12267] died 13 Aug 2018
  Nasreen M.Qorban [3512]
  Nasreen Mahmood Ali [12841]
  Nasreen [13603]
  Nawaf Nabeel M.Qorban [10382]
  Nayef Mohamed Naser [26093]
  Nayla A.Hameed Ali [37270]
  Nelofer M.Noor Nezam [9615]
  Noorjehan Ali Jamal [32223] died 31 May 2018
  Nouf Mohamed Naser [12268]
  Nouf Yousif A.Hameed [24214]
  Omar A.Rahman Suliman [13202]
  Omar Arif Hussain [21564]
  Omar Zakariya A.Qader [21458]
  Omran Ahmed Ebrahim [10732]
  Othman M.Rasheed Othman [32284]
  Othman M.Taher M.Jaffar [7601] died 25 Feb 1975
  Qadria M.Rafea [9256]
  Raneem Mohamed Mustafa [4264] born 4 Jun 2001


No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[KADIM-KHONJI], KHONJI-KUWAITI

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Website was Created 14 Jan 2020 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by families@alkooheji.com