Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZABAR-ZUBARI]


Names

Born

Died

ZABAR
  ? A.Jalil [11667]
ZAIDAN
  Sabah [39975]
ZAINAL
  ? Fareed A.Rahman [34361]
  ? Fareed A.Rahman [34371]
  ? Fareed A.Rahman [34372]
  ? [18042]
  A.Aziz Qasim Ali [13144]
  A.Hameed Isam A.Hameed [5782]
  A.Hameed Zainal Mohamed [23531]
  A.Jalil Mahmood Mohamed [5174]
  A.Jalil. [19350]
  A.Monam A.Hameed Zainal [5172]
  A.Rahman Nawaf Yaseen [16953]
  A.Rahman Sami M.Sharif [7978] born 1994
  A.Rahman Zainal Abdula [4917]
  Aaiya Isam A.Hameed [15617] born 8 Aug 2009
  Aaiya Shaker Fareed [34376]
  Aalaa M.Saleh A.Rahim [13972]
  Abdula Marwan Ahmed [19843]
  Abdula Zainal Abdula [8721]
  Ahlam M.Saleh A.Rahim (Dr.) [13803] born 19 Feb 1981
  Ahmed Ebrahim A.Rahim [10507]
  Ahmed Hashim. [19840]
  Ahmed Zainalabideen Mohamed [4912]
  Ali Massod Mahmood [5786] born 2000
  Ali Sami M.Sharif [7979]
  Amera A.Hameed Zainal [13215]
  Amina Zainalabideen Mohamed (Dr.) [4913]
  Asma M.Ali Zainal [4907]
  Ayah Khalil Ebrahim [13810] born 8 Nov 2007
  Ayman A.Hameed Zainal [6319] born 2 Jul 1968
  Aysha A.Rahman Zainal [4911] died 16 Apr 2010
  Aysha Yaseen Zainalabideen [5153]
  Bader Yousif Zainalabideen [5134]
  Badriya Mohamed Zainal Abdula [4943]
  Basam Hisham Ebrahim [15001]
  Basil Khalil Zainalabideen [5158]
  Basma Hisham Ebrahim [15003]
  Bodor Sami M.Sharif [7980] born 13 Aug 2003
  Dalia Mohamed Ebrahim [23362]
  Danya A.Jalil Mahmood [6852] born 4 Jun 2002
  Ebrahim A.Rahim Abdula [5687]
  Ebrahim M.Ali Zainal [3775] born 1944
  Ebrahim Rashad Ebrahim [23076]
  Essmat A.Hameed Zainal [6321]
  Fahad Khalil Zainalabideen [5157]
  Faisal A.Moniam A.Hameed [5784]
  Faisal Hisham Ebrahim [15002]
  Faisal Yousif M.Saleh [13751] born 15 Mar 2013
  Fajer Shaker Fareed [34375]
  Farah A.Jalil [17627]
  Fareed A.Jalil [5473]
  Fareed A.Rahman Zainal [4919]
  Fatema M.Ali Zainal [5160]
  Fatema Qasim Ali [8714]
  Fatema Zainal Abdula [8722]
  Fawzia Abdula Yousif [16676]
  Fawzia Yousif Abdula [21953]
  Fouad A.Jalil [17624]
  Haitham Yousif Zainalabideen [5136]
  Hashim Khalil Zainalabideen [5156]
  Hawazin Yousif Abdula [21952]
  Hisham Ebrahim M.Ali [3785]
  Hisham Marwan Ahmed [19842]
  Isam A.Hameed Zainal [5769]
  Ishaq Fareed A.Jalil [5480]
  Kaltham Zainal Abdula [23335]
  Khalid Ahmed Zainalabideen [5140]
  Khalid Yousif Abdula [21951]
  Khalil Ebrahim A.Rahim [10508]
  Khalil Zainalabideen Mohamed [4915]
  Lana Ebrahim M.Ali [3787]
  Lana M.Saleh A.Rahim [13973]
  Laya Khalil Ebrahim [13809] born 22 Jul 2004
  Leena Mahmood Mohamed [5178]
  M.Ali Zainal Abdula [5171] died 13 Jul 1978
  M.Saleh A.Rahim Abdula [13802] died 17 Aug 2016
  M.Sediq Qasim Ali [13141]
  M.Sharif A.Rahman Zainal [5161]
  Maha Yaseen Zainalabideen [5152]
  Mahmood Mohamed Zainal [4941] died 25 Feb 2016
  Mahmood Mohamed. [6946]
  Mahmood Wahed Mahmood [9898]
  Malak Masoad Mahmood [18043] born 2001 died 29 Jan 2017
  Mariam Haitham Yousif [10973] born 29 Dec 2012
  Mariam Isam A.Hameed [5772] born 28 Nov 1992
  Mariam Mahmood Mohamed [11752] born 9 Oct 2012
  Mariam Yousif Abdula [21954]
  Mariam Zainal A.Jalil [17639]
  Markhsal A.Rahman Zainal [4918] died 28 May 2004
  Marwan Ahmed Hashim [19841]
  Marwan Yaseen Zainalabideen [5154]
  Masoad Mahmood Mohamed [5177]
  Mohamed A.Jalil [17626]
  Mohamed A.Moniam A.Hameed [5771] born 22 Jun 1993
  Mohamed Ebrahim M.Ali [3784]
  Mohamed Khalil Ebrahim [13811] born 2 Jan 2012
  Mohamed Rashad Ebrahim [8585]
  Mohamed Wahed Mahmood [9896]
  Mohamed Yousif Zainalabideen [5135]
  Mohamed Zainal Abdula [4939]
  Mohanad Khalil Zainalabideen [5159]
  Mona Ahmed Zainalabideen [5142]
  Muneera Qasim Ali [23316]
  Nada Ahmed Zainalabideen [5141]
  Nader Ebrahim A.Rahim [10509]
  Nawaf Yaseen Zainalabideen [10423]
  Nawal Abdula. [2162]
  Niaz Fareed A.Jalil [5481]
  Noor A.Monam A.Hameed [9732]
  Noora Mahmood Mohamed [20763]
  Noora Yousif Abdula [21955]
  Omar Masoad Mahmood [18045]
  Qasim Ali Zainal Abdula [8720]
  Rashad Ebrahim M.Ali [3776]
  Rashed Shaker Fareed [34374]
  Samar Yaseen Zainalabideen [5151]
  Sameer Wahed Mahmood [9897]
  Sami M.Sharif A.Rahman [4920]
  Sana M.Sharif A.Rahman [5169]
  Sara Ahmed Zainalabideen [5139]
  Sara Yousif Abdula [21949]
  Seema M.Sharif A.Rahman [5328]
  Shaheera Mahmood Mohamed [5176]
  Shaker Fareed A.Rahman [5330]
  Shamisa Fareed A.Rahman [34370]
  Suha M.Sharif A.Rahman [5170]
  Suhair M.Sharif A.Rahman [5327]
  Tahera Qasim Ali [23322]
  Talal Rashad Ebrahim [8807]
  Talha Yousif Abdula [19967]
  Tariq Ebrahim M.Ali [3786]
  Tariq Yousif Zainalabideen [5137]
  Wahed Mahmood Mohamed [5175]
  Yaseen Zainalabideen Mohamed [4914]
  Yasmeen Mohamed Ebrahim [14999]
  Yousif Abdula Yousif [21928]
  Yousif M.Saleh A.Rahim [13974]
  Yousif Mohamed Yousif [11696] born 9 Jul 2012
  Yousif Zainalabideen Mohamed [4910] born 1950
  Zaid Mohamed Ebrahim [14998]
  Zainal A.Jalil [17625]
  Zainal Abdula. [4300]
  Zainal Mohamed. [16410]
  Zainalabideen Mohamed Zainal [4940]
  Zayed Shaker Fareed [34373]
  Ziyad A.Moniam A.Hameed [5764] born 24 Dec 1988
  Zobaida Mohamed Zainal Abdula [4942] died 29 Mar 2016
ZAINALABIDEEN
  A.Aziz M.Saeed Nasralla [3701]
  A.Aziz Mohamed Ahmed [5642]
  A.Aziz Mohamed Zainalabideen [2231] died 3 Feb 2009
  A.Aziz Tariq Ahmed [5643]
  A.Hakeem M.Saeed Nasralla [3748]
  A.Hameed M.Saeed Nasralla [3745] died 13 Mar 2011
  A.Naser M.Saeed Nasralla [3747]
  A.Qader Mohamed Zainalabideen [818]
  A.Rahman A.Hakeem M.Saeed [11137]
  A.Rahman A.Qader Mohamed [1368]
  A.Rahman Mohamed Ahmed [3931]
  A.Rahman Mohamed Nasralla [3749]
  A.Razaq Jaffar Zainalabideen [2235]
  A.Wahab M.Saeed Nasralla [3746]
  A.Wahed Nasralla Mohamed [2987] died 11 Sep 2017
  Aaliakbar Mohamed [13179]
  Aamina A.Wahab M.Saeed [3967]
  Aamina M.Saeed Nasralla [11131]
  Abdula A.Hakeem M.Saeed [3981]
  Abdula Jaffar Zainalabideen [2234]
  Abdula Khalid Ahmed [5317]
  Abdula Mohamed Abdula [5394]
  Abdula Mohamed Ahmed [3929]
  Abdula Nasralla Zainalabideen [11129]
  Abdula Zainalabideen Jaffar [13170]
  Abeer A.Aziz M.Saeed [3976]
  Afaf Abdula Jaffar [2538]
  Afaf M.Saeed Nasralla [3919]
  Ahmed A.Hameed M.Saeed [3922]
  Ahmed A.Wahab M.Saeed [3968]
  Ahmed Khalid A.Razaq [5632] born 19 May 2012
  Ahmed Khalid Ahmed [2227]
  Ahmed Mohamed Ahmed [3928]
  Ahmed Mohamed Zainalabideen [2225] born 1923 died 19 Oct 2003
  Ahmed Saleh Ahmed [3222]
  Ahmed Tariq Ahmed [2506]
  Ahmed Walid Ahmed [5431] born 29 Apr 2006
  Ali Mohamed Ahmed [3930]
  Amal Saleh Ahmed [3224]
  Asma Mohamed Ahmed [3926]
  Aysha A.Aziz M.Saeed [3978]
  Aysha A.Aziz Mohamed [3941]
  Aysha A.Hakeem M.Saeed [11136]
  Bashayer Mohamed Abdula [11142]
  Basima Khalid Ahmed [2228]
  Dana Khalid Ahmed [2487]
  Eman A.Wahab M.Saeed [3965]
  Essmat Nasralla Mohamed [1926]
  Fahad A.Qader Mohamed [1365]
  Faiqa M.Saeed Nasralla [3918]
  Faisal Hassan Mohamed [5638]
  Faisal Saleh Ahmed [3223]
  Fajer Mohamed A.Razaq [16709] born 6 Nov 2015
  Fatema A.Aziz Mohamed [3943]
  Fatema A.Rahman Mohamed [11139]
  Fatema Mohamed Ahmed [3927]
  Fatema Zainalabideen Mohamed [23015]
  Fatin Ahmed Mohamed [3665]
  Ghassan Hassan Mohamed [5637]
  Hamad Abdula Jaffar [3024]
  Hanan A.Hameed M.Saeed [3923]
  Hassan Ghassan Hassan [16752] born 6 Jun 2007
  Hassan Mohamed Zainalabideen [2230] born 22 Jul 1942
  Hayat A.Hakeem M.Saeed [3980]
  Hayat M.Saeed Nasralla [3666]
  Hessa Khalid A.Razaq [6775] born 25 Jan 2006
  Jaffar Zainalabideen Mohamed [2233]
  Jana Khalid A.Razaq [15053] born 4 Apr 2014
  Jana Rashad Ahmed [6563]
  Kamela Mohamed Nasralla [3920]
  Khalid A.Aziz M.Saeed [3977]
  Khalid A.Rahman Mohamed [11140]
  Khalid A.Razaq Jaffar [2611] born 25 Jun 1979
  Khalid Ahmed Mohamed [3662]
  Khalid Tariq Ahmed [4879]
  Khalid Walid Ahmed [7025] born 10 Feb 2010
  Khulood A.Razaq Jaffar [3027]
  Leyan Khalid A.Razaq [6893] born 22 Apr 2009
  M.Sadiq M.Taqi Mohamed [13175]
  M.Sadiq Mohamed [13178]
  M.Saeed Nasralla Mohamed [4788]
  M.Taqi Mohamed [13177]
  Maram Hamad Abdula [1342]
  Mariam Mohamed Ahmed [3932]
  Mariam Mohamed Zainalabideen [1882]
  Mashael Mohamed Abdula [5393]
  Mashaer A.Aziz Mohamed [3942]
  Maya Ghassan Hassan [5640] born 3 May 2004
  Mohamed A.Aziz M.Saeed [11134]
  Mohamed A.Hakeem M.Saeed [3982]
  Mohamed A.Hameed M.Saeed [3921]
  Mohamed A.Qader Mohamed [1369]
  Mohamed A.Rahman Mohamed [3985]
  Mohamed A.Razaq Jaffar [3025]
  Mohamed A.Wahab M.Saeed [3966]
  Mohamed Abdula Jaffar [2539]
  Mohamed Ahmed Mohamed [3660]
  Mohamed Hamad Abdula [16298]
  Mohamed M.Sadiq Mohamed [23009]
  Mohamed Zainalabideen Jaffar [13171]
  Mohamed Zainalabideen Mohamed [2223]
  Mohamed. [3500]
  Mona Hassan Mohamed [3958]
  Nada Tariq Ahmed [3940]
  Nadia Ahmed Mohamed [3664]
  Naima M.Saeed Nasralla [3917]
  Namat Nasralla Mohamed [1925] born 1935 died 18 Jul 2007
  Naser A.Rahman Mohamed [11138]
  Naser Ghassan Hassan [16753] born 14 Sep 2009
  Nasralla Zainalabideen Mohamed [2255]
  Noor Hamad Abdula [16301]
  Noor Rashad Ahmed [5644]
  Nosiba A.Qader Mohamed [1367]
  Rania A.Qader Mohamed [1366]
  Rashad Ahmed Mohamed [3663]
  Reem Hassan Mohamed [3957]
  Safiya Nasralla Mohamed [1927]
  Saleh Ahmed Mohamed [3238]
  Sama Hamad Abdula [16299]
  Sara A.Razaq Jaffar [3026]
  Sara Hassan Mohamed [3956] born 27 Jul 1976
  Sara Saleh Ahmed [3225]
  Sumaya Abdula Jaffar [2537]
  Tariq Ahmed Mohamed [3751]
  Walid Ahmed Mohamed [3484] born 23 Jan 1964
  Yousif Ahmed Mohamed [3661]
  Yousif Nasralla Mohamed [2988]
  Zain Walid Ahmed [3974] born 1 Feb 2002
  Zainalabideen Jaffar Zainalabideen [2236]
  Zainalabideen Mohamed [13176]
ZAINDEEN
  Zainab Abdula. [4348]
ZAMAN
  A.Rahman Hisham Abdulla [7584] born 3 Aug 2009
  Aysha M.Sedeq Yahya (Dr.) [29112]
  Bader Mohamed Yahya [34290]
  Elham Abdula Ali [8819]
  Fajer Hisham Abdulla [7583] born 14 Nov 2007
  Fatema Isam Abdula [35406]
  Hisham Abdula Ali [7581]
  Intesar M.Sedeq Yahya (Dr.) [29114]
  Leyal Hisham Abdulla [7582] born 5 Jan 2005
  M.Sediq Yahya Hussain [29111]
  Mariam Ahmed [11133]
  Mariam Mohamed [5180]
  Mohamed Yahya Hussain [34289]
  Salwa Mohamed Yahya [34291]
  Sediqa M.Sedeq Yahya [29115]
  Yahya M.Sedeq Yahya (Dr.) [29113]
ZOWAYED
  ? Isa [17378]
  ? Isa [17379]
  Isa. [17377]
ZUBARI
  A.Aziz Ali Abdula [18627] born 1936 died 23 May 2015
  A.Aziz Ali Ahmed [18639]
  A.Aziz Mohamed Ali [18679]
  A.Rahman Ahmed. [18634]
  Abdula Ali Abdula [18625]
  Abdula Hamad Abdula [18666]
  Abdula Jaber Ahmed [18622]
  Abdula Mohamed Ali [18676]
  Ahmed Ali Abdula [18620]
  Ahmed Hassan A.Karim [23596]
  Ahmed Sami Jassim [18745]
  Ali Abdula Ali [18658]
  Ali Abdula Jaber [18621]
  Ali Ahmed Ali [18616]
  Ali Mohamed Ali [18675]
  Alreem Ali Ahmed [18640]
  Alzaina Walid Khalil [18764] born 2000
  Amal Ebrahim Khalil [18765]
  Asma Ali Abdula [18619]
  Aysha Ali Abdula [18630]
  Dana Khalid Khalil [14821]
  Ebrahim Jassim. [18650]
  Ebrahim Khalil Ebrahim [18753]
  Eman Khalil Ebrahim [18772]
  Faiq Yousif Ebrahim [18780]
  Fajer Hamad Abdula [18667]
  Fareed Jassim Ebrahim [18735]
  Faris Walid Khalil [18763]
  Fatema Ali Abdula [18629]
  Fouad Jassim Ebrahim [18732]
  Hala Fouad Jassim [18737]
  Hala Khalid Khalil [14839]
  Hamad Abdula Ali [18661]
  Hamad Towfeq Jassim [18748]
  Hassan A.Karim. [18500]
  Hessa Jaber A.Rahman [11413]
  Hisham Khalil Ebrahim [18754]
  Hussain Ali Abdula [18626]
  Hussain Mohamed Ali [18678]
  Jaber A.Rahman Ahmed [11395]
  Jaber Ahmed Hassan [23597]
  Jassim Ebrahim Jassim [18617]
  Khalid Abdula Ali [18660]
  Khalid Hisham Khalil [18771] born 2000
  Khalid Khalil Ebrahim [14838]
  Khalid Walid Khalil [18762] born 17 Dec 1986
  Khalil Ebrahim Jassim [18631]
  Khalil Ebrahim Khalil [18767]
  Khulood Khalil Ebrahim [18751]
  Latifa Abdula Ali [18663]
  Latifa Fouad Jassim [18740]
  Layla Jaber A.Rahman [18786]
  Mahmood Mohamed Ali [18677]
  Mariam Abdula Jaber [18633]
  Mariam Jaber A.Rahman [11411]
  Mayar Towfeq Jassim [17111]
  Mohamed Ahmed Ali [18636]
  Mohamed Ali Abdula [18628]
  Mohamed Fareed Jassim [18747]
  Mohamed Jaber A.Rahman [11396]
  Monther Abdula Ali [18659]
  Muneera Hisham Khalil [18770]
  Muneera Walid Khalil [18761] born 28 Jul 1989
  Nabeela Jassim Ebrahim [18733]
  Nadia Abdula Ali [18662]
  Nadia Yousif Ebrahim [18781]
  Nawaf Fareed Jassim [18746] born 18 Jun 1986
  Noor Fouad Jassim [18739]
  Saif Khalid Walid [28204] born 31 Dec 2015
  Salwa Ahmed Ali [18637]
  Sama Hamad Abdula [18668]
  Sameera Yousif Ebrahim [18779]
  Sami Jassim Ebrahim [18734]
  Sara Ebrahim Khalil [18766]
  Sara Khalid Abdula [18665]
  Sawsan Ahmed Ali [18638]
  Sawsan Yousif Ebrahim [18783]
  Shaikha Abdula Jaber [18632]
  Shaikha Kahlid Khalil [14840]
  Talal Hisham Khalil [18769]
  Talal Towfeq Jassim [18749]
  Tariq Ahmed Ali [18635]
  Tariq Fouad Jassim [18738]
  Thoria Yousif Ebrahim [18782]
  Towfeq Jassim Ebrahim [18736]
  Walid Khalil Ebrahim [18752]
  Yara Ali Abdula [18664]
  Yousif Ebrahim Jassim [18778]
  Yousif Ebrahim Khalil [18768]
  Yousif Ebrahim. [18789]
  Zayed Khalid Walid [34839] born 26 Dec 2017


No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZABAR-ZUBARI]

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 10 Jun 2019 with Legacy 8.0 from Millennia