Ancestors of Bahraini Families

Name List

No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZABAR-ZUBARI]


Names

Born

Died

ZABAR
  ? A.Jalil [11667]
ZAIDAN
  Sabah [39975]
ZAINAL
  ? Fareed A.Rahman [34361]
  ? Fareed A.Rahman [34371]
  ? Fareed A.Rahman [34372]
  ? [18042]
  A.Aziz Qasim Ali [13144]
  A.Hameed Isam A.Hameed [5782]
  A.Hameed Zainal Mohamed [23531]
  A.Jalil Mahmood Mohamed [5174]
  A.Jalil Zainal Mohamed [43362]
  A.Latif Mohamed A.Jalil [43368]
  A.Monam A.Hameed Zainal [5172]
  A.Rahman Nawaf Yaseen [16953]
  A.Rahman Sami M.Sharif [7978] born 1994
  A.Rahman Zainal Abdula [4917]
  Aaiya Isam A.Hameed [15617] born 8 Aug 2009
  Aaiya Shaker Fareed [34376]
  Aalaa M.Saleh A.Rahim [13972]
  Abdula Marwan Ahmed [19843]
  Abdula Zainal Abdula [8721]
  Ahlam M.Saleh A.Rahim (Dr.) [13803] born 19 Feb 1981
  Ahmed A.Rahim Abdula [19888]
  Ahmed Ebrahim A.Rahim [10507]
  Ahmed Hashim. [19840]
  Ahmed Ismail A.Rahim [9647]
  Ahmed Zainal A.Jalil [43367]
  Ahmed Zainalabideen Mohamed [4912]
  Ali Ismail A.Rahim [9646]
  Ali Massod Mahmood [5786] born 2000
  Ali Sami M.Sharif [7979]
  Amera A.Hameed Zainal [13215]
  Amina Zainalabideen Mohamed (Dr.) [4913]
  Asma A.Rahim Abdula [19908]
  Asma M.Ali Zainal [4907]
  Ayah Khalil Ebrahim [13810] born 8 Nov 2007
  Ayman A.Hameed Zainal [6319] born 2 Jul 1968
  Aysha A.Rahim Abdula [19909]
  Aysha A.Rahman Zainal [4911] died 16 Apr 2010
  Aysha Yaseen Zainalabideen [5153]
  Bader Yousif Zainalabideen [5134]
  Badriya Mohamed Zainal Abdula [4943]
  Basam Hisham Ebrahim [15001]
  Basil Khalil Zainalabideen [5158]
  Basma Hisham Ebrahim [15003]
  Bodor Sami M.Sharif [7980] born 13 Aug 2003
  Dalia Mohamed Ebrahim [23362]
  Danya A.Jalil Mahmood [6852] born 4 Jun 2002
  Ebrahim A.Rahim Abdula [5687]
  Ebrahim M.Ali Zainal [3775] born 1944
  Ebrahim Rashad Ebrahim [23076]
  Essmat A.Hameed Zainal [6321]
  Fahad Khalil Zainalabideen [5157]
  Faisal A.Moniam A.Hameed [5784]
  Faisal Hisham Ebrahim [15002]
  Faisal Yousif M.Saleh [13751] born 15 Mar 2013
  Fajer Shaker Fareed [34375]
  Farah A.Jalil Zainal [17627]
  Fareed A.Jalil Zainal [5473]
  Fareed A.Rahman Zainal [4919]
  Fatema M.Ali Zainal [5160]
  Fatema Qasim Ali [8714]
  Fatema Zainal Abdula [8722]
  Fawzia Yousif Abdula [21953]
  Fouad A.Jalil Zainal [17624]
  Haitham Yousif Zainalabideen [5136]
  Hashim Khalil Zainalabideen [5156]
  Hawazin Yousif Abdula [21952]
  Hisham Ebrahim M.Ali [3785]
  Hisham Marwan Ahmed [19842]
  Isam A.Hameed Zainal [5769]
  Ishaq Fareed A.Jalil [5480]
  Ismail A.Rahim Abdula [9649]
  Kaltham Zainal Abdula [23335]
  Khalid Ahmed Zainalabideen [5140]
  Khalid Ismail A.Rahim [9648]
  Khalid Yousif Abdula [21951]
  Khalil Ebrahim A.Rahim [10508]
  Khalil Zainalabideen Mohamed [4915]
  Lana Ebrahim M.Ali [3787]
  Lana M.Saleh A.Rahim [13973]
  Laya Khalil Ebrahim [13809] born 22 Jul 2004
  Leena Mahmood Mohamed [5178]
  M.Ali Zainal Abdula [5171] died 13 Jul 1978
  M.Saleh A.Rahim Abdula [13802] died 17 Aug 2016
  M.Sediq Qasim Ali [13141]
  M.Sharif A.Rahman Zainal [5161]
  Maha Yaseen Zainalabideen [5152]
  Mahmood Mohamed Zainal [4941] died 25 Feb 2016
  Mahmood Mohamed. [6946]
  Mahmood Wahed Mahmood [9898]
  Malak Masoad Mahmood [18043] born 2001 died 29 Jan 2017
  Mariam A.Rahim Abdula [19910]
  Mariam Haitham Yousif [10973] born 29 Dec 2012
  Mariam Isam A.Hameed [5772] born 28 Nov 1992
  Mariam Mahmood Mohamed [11752] born 9 Oct 2012
  Mariam Yousif Abdula [21954]
  Mariam Zainal A.Jalil [17639]
  Markhsal A.Rahman Zainal [4918] died 28 May 2004
  Marwan Ahmed Hashim [19841]
  Marwan Yaseen Zainalabideen [5154]
  Masoad Mahmood Mohamed [5177]
  Mohamed A.Jalil Zainal [17626]
  Mohamed A.Moniam A.Hameed [5771] born 22 Jun 1993
  Mohamed A.Rahim Abdula [19887]
  Mohamed Ebrahim M.Ali [3784]
  Mohamed Khalil Ebrahim [13811] born 2 Jan 2012
  Mohamed Rashad Ebrahim [8585]
  Mohamed Wahed Mahmood [9896]
  Mohamed Yousif Zainalabideen [5135]
  Mohamed Zainal Abdula [4939]
  Mohanad Khalil Zainalabideen [5159]
  Mona A.Rahim Abdula [19911]
  Mona Ahmed Zainalabideen [5142]
  Muneera Qasim Ali [23316]
  Mustafa Zainal A.Jalil [43366]
  Nada Ahmed Zainalabideen [5141]
  Nader Ebrahim A.Rahim [10509]
  Nawaf Yaseen Zainalabideen [10423]
  Nawal Abdula. [2162]
  Niaz Fareed A.Jalil [5481]
  Noor A.Monam A.Hameed [9732]
  Noora Mahmood Mohamed [20763]
  Noora Yousif Abdula [21955]
  Omar Masoad Mahmood [18045]
  Qasim Ali Zainal Abdula [8720]
  Rashad Ebrahim M.Ali [3776]
  Rashed Shaker Fareed [34374]
  Samar Yaseen Zainalabideen [5151]
  Sameer Wahed Mahmood [9897]
  Sameera A.Rahim Abdula [19912]
  Sami M.Sharif A.Rahman [4920]
  Sana M.Sharif A.Rahman [5169]
  Sara Ahmed Zainalabideen [5139]
  Sara Yousif Abdula [21949]
  Seema M.Sharif A.Rahman [5328]
  Shaheera Mahmood Mohamed [5176]
  Shaker Fareed A.Rahman [5330]
  Shamisa Fareed A.Rahman [34370]
  Suha M.Sharif A.Rahman [5170]
  Suhair M.Sharif A.Rahman [5327]
  Tahera Qasim Ali [23322]
  Talal Rashad Ebrahim [8807]
  Talha Yousif Abdula [19967]
  Tariq Ebrahim M.Ali [3786]
  Tariq Yousif Zainalabideen [5137]
  Wahed Mahmood Mohamed [5175]
  Yaseen Zainalabideen Mohamed [4914]
  Yasmeen Mohamed Ebrahim [14999]
  Yasmeen Mohamed Yousif [40775] born 9 Apr 2018
  Yousif Abdula Yousif [21928]
  Yousif M.Saleh A.Rahim [13974]
  Yousif Mohamed Yousif [11696] born 9 Jul 2012
  Yousif Zainalabideen Mohamed [4910] born 1950
  Zaid Mohamed Ebrahim [14998]
  Zainal A.Jalil Zainal [17625]
  Zainal Abdula. [4300]
  Zainal Mohamed. [16410]
  Zainalabideen Mohamed Zainal [4940]
  Zayed Shaker Fareed [34373]
  Ziyad A.Moniam A.Hameed [5764] born 24 Dec 1988
  Zobaida Mohamed Zainal Abdula [4942] died 29 Mar 2016
ZAINALABIDEEN
  A.Aziz M.Saeed Nasrallah [3701]
  A.Aziz Mohamed Ahmed [5642]
  A.Aziz Mohamed Zainalabideen [2231] died 3 Feb 2009
  A.Aziz Tariq Ahmed [5643]
  A.Hakeem M.Saeed Nasrallah [3748]
  A.Hameed M.Saeed Nasrallah [3745] died 13 Mar 2011
  A.Naser M.Saeed Nasrallah [3747]
  A.Qader Mohamed Zainalabideen [818]
  A.Rahman A.Hakeem M.Saeed [11137]
  A.Rahman A.Qader Mohamed [1368]
  A.Rahman Mohamed Ahmed [3931]
  A.Rahman Mohamed Nasrallah [3749]
  A.Razaq Jaffar Zainalabideen [2235]
  A.Wahab M.Saeed Nasrallah [3746]
  A.Wahed Nasrallah Mohamed [2987] died 11 Sep 2017
  Aaliakbar Mohamed [13179]
  Aamina A.Wahab M.Saeed [3967]
  Aamina M.Saeed Nasrallah [11131]
  Abdula A.Hakeem M.Saeed [3981]
  Abdula Jaffar Zainalabideen [2234]
  Abdula Khalid Ahmed [5317]
  Abdula Mohamed Abdula [5394]
  Abdula Mohamed Ahmed [3929]
  Abdula Nasrallah Zainalabideen [11129]
  Abdula Zainalabideen Jaffar [13170]
  Abeer A.Aziz M.Saeed [3976]
  Afaf Abdula Jaffar [2538]
  Afaf M.Saeed Nasrallah [3919]
  Ahmed A.Hameed M.Saeed [3922]
  Ahmed A.Wahab M.Saeed [3968]
  Ahmed Khalid A.Razaq [5632] born 19 May 2012
  Ahmed Khalid Ahmed [2227]
  Ahmed Mohamed Ahmed [3928]
  Ahmed Mohamed Zainalabideen [2225] born 1923 died 19 Oct 2003
  Ahmed Saleh Ahmed [3222]
  Ahmed Tariq Ahmed [2506]
  Ahmed Walid Ahmed [5431] born 29 Apr 2006
  Ali Mohamed Ahmed [3930]
  Amal Saleh Ahmed [3224]
  Asma Mohamed Ahmed [3926]
  Aysha A.Aziz M.Saeed [3978]
  Aysha A.Aziz Mohamed [3941]
  Aysha A.Hakeem M.Saeed [11136]
  Bashayer Mohamed Abdula [11142]
  Basima Khalid Ahmed [2228]
  Dana Khalid Ahmed [2487]
  Eman A.Wahab M.Saeed [3965]
  Essmat Nasrallah Mohamed [1926]
  Fahad A.Qader Mohamed [1365]
  Faiqa M.Saeed Nasrallah [3918]
  Faisal Hassan Mohamed [5638]
  Faisal Saleh Ahmed [3223]
  Fajer Mohamed A.Razaq [16709] born 6 Nov 2015
  Fatema A.Aziz Mohamed [3943]
  Fatema A.Rahman Mohamed [11139]
  Fatema Mohamed Ahmed [3927]
  Fatema Zainalabideen Mohamed [23015]
  Fatin Ahmed Mohamed [3665]
  Ghassan Hassan Mohamed [5637]
  Hamad Abdula Jaffar [3024]
  Hanan A.Hameed M.Saeed [3923]
  Hassan Ghassan Hassan [16752] born 6 Jun 2007
  Hassan Mohamed Zainalabideen [2230] born 22 Jul 1942
  Hayat A.Hakeem M.Saeed [3980]
  Hayat M.Saeed Nasrallah [3666]
  Hessa Khalid A.Razaq [6775] born 25 Jan 2006
  Jaffar Zainalabideen Mohamed [2233]
  Jana Khalid A.Razaq [15053] born 4 Apr 2014
  Jana Rashad Ahmed [6563]
  Kamela Mohamed Nasrallah [3920]
  Khalid A.Aziz M.Saeed [3977]
  Khalid A.Rahman Mohamed [11140]
  Khalid A.Razaq Jaffar [2611] born 25 Jun 1979
  Khalid Ahmed Mohamed [3662]
  Khalid Tariq Ahmed [4879]
  Khalid Walid Ahmed [7025] born 10 Feb 2010
  Khulood A.Razaq Jaffar [3027]
  Leyan Khalid A.Razaq [6893] born 22 Apr 2009
  M.Sadiq M.Taqi Mohamed [13175]
  M.Sadiq Mohamed [13178]
  M.Saeed Nasrallah Mohamed [4788]
  M.Taqi Mohamed [13177]
  Maram Hamad Abdula [1342]
  Mariam Mohamed Ahmed [3932]
  Mariam Mohamed Zainalabideen [1882]
  Mashael Mohamed Abdula [5393]
  Mashaer A.Aziz Mohamed [3942]
  Maya Ghassan Hassan [5640] born 3 May 2004
  Mohamed A.Aziz M.Saeed [11134]
  Mohamed A.Hakeem M.Saeed [3982]
  Mohamed A.Hameed M.Saeed [3921]
  Mohamed A.Qader Mohamed [1369]
  Mohamed A.Rahman Mohamed [3985]
  Mohamed A.Razaq Jaffar [3025]
  Mohamed A.Wahab M.Saeed [3966]
  Mohamed Abdula Jaffar [2539]
  Mohamed Ahmed Mohamed [3660]
  Mohamed Hamad Abdula [16298]
  Mohamed M.Sadiq Mohamed [23009]
  Mohamed Zainalabideen Jaffar [13171]
  Mohamed Zainalabideen Mohamed [2223]
  Mohamed. [3500]
  Mona Hassan Mohamed [3958]
  Nada Tariq Ahmed [3940]
  Nadia Ahmed Mohamed [3664]
  Naima M.Saeed Nasrallah [3917]
  Namat Nasrallah Mohamed [1925] born 1935 died 18 Jul 2007
  Naser A.Rahman Mohamed [11138]
  Naser Ghassan Hassan [16753] born 14 Sep 2009
  Nasrallah Zainalabideen Mohamed [2255]
  Noor Hamad Abdula [16301]
  Noor Rashad Ahmed [5644]
  Nosiba A.Qader Mohamed [1367]
  Rania A.Qader Mohamed [1366]
  Rashad Ahmed Mohamed [3663]
  Reem Hassan Mohamed [3957]
  Reem Mohamed A.Razaq [40346] born 12 May 2019
  Safiya Nasrallah Mohamed [1927]
  Saleh Ahmed Mohamed [3238]
  Sama Hamad Abdula [16299]
  Sara A.Razaq Jaffar [3026]
  Sara Hassan Mohamed [3956] born 27 Jul 1976
  Sara Saleh Ahmed [3225]
  Sumaya Abdula Jaffar [2537]
  Tariq Ahmed Mohamed [3751]
  Walid Ahmed Mohamed [3484] born 23 Jan 1964
  Yousif Ahmed Mohamed [3661]
  Yousif Nasrallah Mohamed [2988]
  Zain Walid Ahmed [3974] born 1 Feb 2002
  Zainalabideen Jaffar Zainalabideen [2236]
  Zainalabideen Mohamed [13176]
ZAINDEEN
  Zainab Abdula. [4348]
ZAMAN
  A.Rahman Hisham Abdulla [7584] born 3 Aug 2009
  Abdula Ali Mohamed [8080]
  Abdula Isam Abdula [35405]
  Aysha M.Sedeq Yahya (Dr.) [29112]
  Bader Mohamed Yahya [34290]
  Ekram Abdula Ali (Dr.) [8817]
  Elham Abdula Ali [8819]
  Fajer Hisham Abdulla [7583] born 14 Nov 2007
  Fatema Ali Mohamed [4435]
  Fatema Isam Abdula [35406]
  Hisham Abdula Ali [7581]
  Ibtisam Abdula Ali [8818]
  Intesar M.Sedeq Yahya (Dr.) [29114]
  Isam Abdula Ali [8816]
  Leyal Hisham Abdulla [7582] born 5 Jan 2005
  M.Sediq Yahya Hussain [29111]
  Mariam Ahmed [11133]
  Mariam Mohamed [5180]
  Mohamed Yahya Hussain [34289]
  Salwa Mohamed Yahya [34291]
  Sediqa M.Sedeq Yahya [29115]
  Yahya M.Sedeq Yahya (Dr.) [29113]
ZOWAYED
  ? Isa [17378]
  ? Isa [17379]
  Isa. [17377]
ZUBARI
  Alzaina Walid Khalil [18764] born 2000
  Amal Ebrahim Khalil [18765]
  Dana Khalid Khalil [14821]
  Ebrahim Khalil Ebrahim [18753]
  Eman Khalil Ebrahim [18772]
  Faris Walid Khalil [18763]
  Hala Khalid Khalil [14839]
  Hamad Towfeq Jassim [18748]
  Hisham Khalil Ebrahim [18754]
  Khalid Hisham Khalil [18771] born 2000
  Khalid Khalil Ebrahim [14838]
  Khalid Walid Khalil [18762] born 17 Dec 1986
  Khalil Ebrahim Jassim [18631]
  Khalil Ebrahim Khalil [18767]
  Khulood Khalil Ebrahim [18751]
  Mayar Towfeq Jassim [17111]
  Muneera Hisham Khalil [18770]
  Muneera Walid Khalil [18761] born 28 Jul 1989
  Saif Khalid Walid [28204] born 31 Dec 2015
  Sara Ebrahim Khalil [18766]
  Shaikha Abdula Jaber [18632]
  Shaikha Kahlid Khalil [14840]
  Talal Hisham Khalil [18769]
  Talal Towfeq Jassim [18749]
  Towfeq Jassim Ebrahim [18736]
  Walid Khalil Ebrahim [18752]
  Yousif Ebrahim Khalil [18768]
  Zayed Khalid Walid [34839] born 26 Dec 2017


No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, [Z],

[ZABAR-ZUBARI]

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Website was Created 14 Jan 2020 with Legacy 9.0 from MyHeritage; content copyright and maintained by families@alkooheji.com