Ancestors of Bahrain Families

Name List

No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, [J], K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[JADALLAH-JANAHI], JANAHI-JUMA, JUMA-JUNAID


Names

JADALLAH
  Faiza. [7630] (      -      )
JAIDAH
  ? [13576] (      -      )
  Ali Yousif Ebrahim [33146] (      -      )
  Amal Yousif Ebrahim [4238] (      -      )
  Ebrahim Yousif Ebrahim [33145] (      -      )
  Fareeda Yousif Ebrahim [33144] (      -      )
  Mariam [13519] (      -      )
  Mohamed Ebrahim. [9164] (      -      )
  Salwa Yousif Ebrahim [15341] (      -      )
  Yousif Ebrahim. [8741] (      -      )
JALAL
  Faisal Fouad Mohamed [10943] (      -      )
  Fawzia Mohamed Yousif [10224] (      -      )
  Fouad Mohamed Yousif [10223] (      -      )
  Layla A.Latief Yousif [60415] (      -      )
  Sara Fouad Mohamed [33057] (      -      )
JAMSHEER
  ? [22569] (      -      )
  Eyad Ali Abdulla (Dr.) [5487] (      -      )
  Fatema Eyad Ali [5486] (2004-      )
  Fathiya Saleh Saiff [10191] (      -      )
  Ghada Yousif. [23010] (      -      )
  Wedad Saleh Saiff [6843] (      -      )
JANAHI
  ? ? [21888] (      -      )
  ? A.Rahman Mohamed [34159] (      -      )
  ? A.Rahman Mohamed [46023] (      -      )
  ? Adel Mohamed [32451] (      -      )
  ? Ahmed Mohamed [21742] (      -      )
  ? Ahmed Mohamed [21911] (      -      )
  ? Amar A.Monam [33587] (      -      )
  ? Isa Younis [14963] (      -      )
  ? Salah A.Jalil [16455] (      -      )
  ? Salah A.Jalil [16456] (      -      )
  ? Yousif Abdulla [21899] (      -      )
  ? Yousif Abdulla [21901] (      -      )
  ? Yousif Abdulla [21902] (      -      )
  ? Yousif Ali [21915] (      -      )
  ? [1268] (      -      )
  ? [60550] (      -      )
  ? [29890] (      -      )
  A.Aziz A.Naser Mohamed [32435] (      -      )
  A.Aziz Abdulla Mohamed Ahmed [3561] (      -      )
  A.Aziz Abubaker Mohamed [3430] (      -      )
  A.Aziz Ahmed A.Jalil [16451] (      -      )
  A.Aziz Amer Mohamed [10951] (2011-      )
  A.Aziz Jaffar Abdulla [5968] (1965-      )
  A.Aziz Mohamed Ali [33430] (      -      )
  A.Aziz Mohamed Othman [12292] (      -      )
  A.Aziz Mohamed Yousif [29504] (      -      )
  A.Aziz Mustafa Hussain [40562] (      -      )
  A.Aziz Yousif Othman [10066] (      -      )
  A.Hay Yousif Othman [10094] (      -      )
  A.Jabar A.Rahman Mohamed [33402] (      -      )
  A.Jalil Abdulla A.Rahman [6288] (      -      )
  A.Jalil Ishaq Hassan [30405] (      -      )
  A.Jalil Salah A.Jalil [16453] (      -      )
  A.Latief A.Rahim Abdulla [22213] (      -      )
  A.Monam Mohamed A.Rahim [30912] (      -      )
  A.Naser Mohamed A.Rahim (Dr.) [30913] (      -      )
  A.Rahim Abdulla Mohamed A.Rahim [23017] (      -      )
  A.Rahim Ahmed Mohamed Hassan [21909] (      -      )
  A.Rahim Yousif A.Rahim [36504] (1981-2018)
  A.Rahman Abdulla A.Rahman [5126] (      -2020)
  A.Rahman Ahmed A.Jalil [16452] (      -      )
  A.Rahman Ahmed Mohamed [11316] (      -      )
  A.Rahman Aqeel Mohamed (Dr.) [21733] (      -      )
  A.Rahman Fareed Mohamed [7797] (      -      )
  A.Rahman Isam Abdulla [14975] (      -      )
  A.Rahman Mohamed A.Rahman [2683] (      -      )
  A.Rahman Mohamed A.Rahman [33397] (      -      )
  A.Rahman Salah Ali [5208] (      -      )
  A.Rahman. [16450] (      -      )
  A.Wahed A.Rahman Mohamed [11775] (      -      )
  A.Wahed Mohamed A.Wahed [29920] (      -      )
  Aaiya A.Aziz Yousif [22385] (      -      )
  Aaiya Othman M.Aqall [8034] (2006-      )
  Aalaa Ebrahim Mahmood [22172] (      -      )
  Aalaa Mohamed A.Rahim [37782] (1989-      )
  Aamer Yaqob Yousif [12070] (      -      )
  Aamina A.Rahman Ali [7144] (      -      )
  Aamina Ali Abdulla [7227] (      -      )
  Aamina Mohamed Ali [3571] (      -      )
  Aamina Walid. [25892] (2009-      )
  Aamna Mohamed Yousif [29505] (2005-      )
  Aateka Abdulla Mohamed [15026] (      -      )
  Abdulla A.Aziz Abdulla [33431] (      -      )
  Abdulla A.Monam Mohamed [30925] (      -      )
  Abdulla A.Rahman. [25719] (      -      )
  Abdulla Ahmed A.Rahman [16515] (      -      )
  Abdulla Ahmed Abdulla [52743] (2019-      )
  Abdulla Ahmed Aqeel [21806] (      -      )
  Abdulla Ahmed. [16370] (      -      )
  Abdulla Ali Abdulla Ismail [7226] (      -      )
  Abdulla Ali Mohamed [21918] (      -      )
  Abdulla Ebrahim Mohamed Abdulla Mahmood [5623] (2006-      )
  Abdulla Ebrahim Mohamed Ahmed [11556] (      -      )
  Abdulla Hussain Ali [11670] (      -      )
  Abdulla Isam Abdulla [15070] (      -      )
  Abdulla Khalid Yousif [11956] (      -      )
  Abdulla M.Aqeel Othman [8526] (      -      )
  Abdulla M.Saleh Abdulla [11733] (      -      )
  Abdulla Mahmood Abdulla Mahmood [11335] (      -      )
  Abdulla Mahmood Abdulla Mohamed [51140] (      -      )
  Abdulla Mohamed A.Rahman [30501] (      -      )
  Abdulla Mohamed Abdulla A.Rahman [21217] (      -      )
  Abdulla Mohamed Abdulla Hussain [37502] (      -      )
  Abdulla Mohamed Abdulla [5269] (      -2014)
  Abdulla Mohamed Abdulla [39362] (2017-      )
  Abdulla Mohamed Ahmed [33426] (      -      )
  Abdulla Mohamed Ali Mohamed [12593] (      -      )
  Abdulla Yaqob Yousif [12074] (      -      )
  Abdulla Yousif Ali Mohamed [31628] (      -2020)
  Abdulla. [41157] (      -      )
  Abeer A.Aziz Yousif [22384] (      -      )
  Abeer Ahmed A.Jalil [16520] (      -      )
  Abubaker Mohamed A.Rahman [3029] (      -1999)
  Adel Mohamed A.Rahim Abdulla [5380] (      -      )
  Adel Yaqob Yousif [12067] (      -      )
  Adnan Hassan Haji [5058] (      -      )
  Afnan A.Aziz Abubaker [7447] (      -      )
  Ahlam Mohamed Yousif [12102] (      -      )
  Ahlam Yousif Othman [10051] (      -      )
  Ahlam. (Dr.) [22892] (      -      )
  Ahmed A.Aziz Abdulla [33434] (      -      )
  Ahmed A.Hay Yousif [12082] (      -      )
  Ahmed A.Jalil Ishaq [5080] (      -      )
  Ahmed A.Naser Mohamed [32430] (      -      )
  Ahmed A.Rahim Abdulla [22214] (      -2017)
  Ahmed A.Rahman Abdulla [16510] (      -      )
  Ahmed Abdulla Ahmed [25859] (2016-      )
  Ahmed Abdulla Mohamed [16230] (      -      )
  Ahmed Abdulla Yousif [58378] (      -      )
  Ahmed Abubaker Mohamed [3028] (1959-2018)
  Ahmed Adel Mohamed [32446] (      -      )
  Ahmed Aqeel Mohamed (Dr.) [7005] (      -2021)
  Ahmed Hassan Abdulla [21892] (      -      )
  Ahmed Hassan Ahmed Hassan [39271] (      -      )
  Ahmed Hassan Haji [5061] (      -      )
  Ahmed Khalid Ahmed Aqeel [16125] (2015-      )
  Ahmed M.Aqeel Abubaker [3437] (      -      )
  Ahmed Mohamed A.Rahman [10084] (      -      )
  Ahmed Mohamed A.Wahed [29921] (      -      )
  Ahmed Mohamed Ali Mohamed [12590] (1975-      )
  Ahmed Mohamed Hassan [21741] (      -      )
  Ahmed Mohamed Yousif [12101] (      -2016)
  Ahmed Salah A.Aziz [25712] (2013-      )
  Ahmed Salah A.Jalil [16454] (      -      )
  Ali A.Hay Yousif [12083] (      -      )
  Ali A.Rahim Abdulla [22217] (      -      )
  Ali A.Rahman. [6227] (      -      )
  Ali Abdulla Mohamed Ismail [7224] (      -      )
  Ali Ahmed Mohamed [11317] (      -      )
  Ali Aqeel Mohamed [4873] (      -      )
  Ali Hassan Abdulla A.Rahman [21894] (      -      )
  Ali Hassan Haji [5057] (      -      )
  Ali Mohamed A.Rahman [2681] (      -      )
  Ali Mohamed Ali Mahmood [5062] (      -      )
  Ali Mohamed Ali Mohamed [12592] (      -      )
  Ali Mohamed Hassan [21904] (      -      )
  Ali Mohamed Othman [12293] (      -      )
  Ali Mohamed. [30902] (      -      )
  Ali Yousif Ali [21913] (1951-2018)
  Amal Mohamed Abdulla [10952] (      -      )
  Amal Mohamed Ali [33429] (      -      )
  Amar A.Monam Mohamed (Dr.) [30924] (      -      )
  Amar Khalid Hassan [3122] (      -      )
  Amar Yousif Abdulla [21903] (      -      )
  Amer Mohamed Abdulla [8099] (      -      )
  Amera Mohamed Ali [3569] (      -      )
  Amina A.Aziz Mustafa [21744] (      -      )
  Amina A.Jalil Abdulla [21233] (      -      )
  Amina Abdulla Mohamed Hassan [31267] (      -      )
  Amina Abubaker Mohamed [3432] (1952-      )
  Amina Ahmed Abubaker [3241] (1999-      )
  Amina Ali Mohamed [30908] (      -      )
  Amina Arif Mohamed [11629] (2011-      )
  Amina Mohamed A.Wahed [29925] (      -      )
  Amina Mohamed Ali Mahmood [12108] (      -      )
  Anas Khalid Hassan [3123] (      -      )
  Aqeel Abdulla Yousif [49197] (      -      )
  Aqeel Mohamed A.Aziz [7004] (      -      )
  Aqeel Mohamed Othman [12290] (      -      )
  Areije Salah Ali [10026] (      -      )
  Arif Mohamed Abdulla [10824] (      -      )
  Arwa Salah Ali [10027] (2012-      )
  Asma Abdulla Yousif [49196] (      -      )
  Atifa Abubaker Mohamed [30579] (      -      )
  Awatif Yousif A.Rahim [37775] (      -      )
  Aysha Abdulla Haji [7686] (      -      )
  Aysha Abdulla Mohamed A.Rahman [30502] (      -      )
  Aysha Abdulla Mohamed Ahmed [12331] (      -2021)
  Aysha Abdulla [42284] (      -      )
  Aysha Adel Mohamed Ali [45773] (      -      )
  Aysha Ahmed A.Jalil [16449] (      -      )
  Aysha Ali Mohamed Ali [12927] (      -      )
  Aysha Arif Mohamed [28926] (      -      )
  Aysha Mohamed Abdulla A.Rahman [21216] (      -      )
  Aysha Mohamed Abdulla Hassan [8098] (      -      )
  Aysha Mohamed Hassan [48857] (      -      )
  Aysha Othman Yousif [10063] (1994-      )
  Aysha Salah Ali [6616] (1994-      )
  Aysha Talib Hassan [16832] (      -2015)
  Aysha Yousif A.Rahim [36505] (      -      )
  Aysha. [28980] (      -      )
  Aziza ? [23177] (      -      )
  Aziza Hassan Mohamed [49981] (      -      )
  Bader Ishaq A.Jalil [16445] (      -      )
  Bader Othman M.Aqall [6860] (2004-      )
  Badriya Aqeel Mohamed [21735] (      -      )
  Badriya Mohamed A.Wahed [29924] (      -      )
  Balqes Mahmood Mohamed [58506] (      -      )
  Basima Abbas Mohamed [6934] (      -      )
  Bayan A.Aziz Abubaker [7448] (      -      )
  Bayan Abdulla [42283] (      -      )
  Boshra A.Monam Mohamed [30927] (      -      )
  Dana Ahmed Aqeel [21807] (      -      )
  Dana M.Saleh Ali [13172] (1989-      )
  Dana Wahed Mohamed [28922] (      -      )
  Dana Yousif Mohamed [30921] (      -      )
  Dena Khalid Yousif [12107] (      -      )
  Duaa A.Rahman Aqeel [49613] (      -      )
  Ebrahim A.Aziz Jaffar [5972] (1995-      )
  Ebrahim A.Rahman Mohamed [38211] (1946-2019)
  Ebrahim Abdulla Mohamed Abdulla [14969] (      -2022)
  Ebrahim Abdulla Yousif Ali [49199] (      -      )
  Ebrahim Mohamed Abdulla Mahmood [5622] (      -      )
  Ebrahim Mohamed Ahmed (Dr.) [11555] (1962-      )
  Ebrahim Mohamed Ali [12333] (      -      )
  Ebrahim Mohamed Othman [12291] (      -      )
  Ebrahim Rashed A.Rahman [16516] (      -      )
  Elham A.Jalil Abdulla [12866] (      -      )
  Elham Ali Mohamed [2636] (      -      )
  Eliyas Yousif Mohamed [30923] (      -      )
  Ema A.Jalil Abdulla [39186] (      -      )
  Emad Abubaker Mohamed [30510] (      -      )
  Eman A.Aziz Abubaker [6909] (      -      )
  Essmat Abubaker Mohamed [5257] (      -      )
  Ezz Isam Yousif [1808] (2013-      )
  Fahad Ali Mohamed Ali [11115] (      -      )
  Fahad Hassan Mohamed [49985] (      -      )
  Fahad Hazim M.Aqeel [8473] (2007-      )
  Fahad Mohamed Abdulla [21219] (      -      )
  Fahima Abdulla Mohamed (Dr.) [15024] (      -      )
  Faiqa Abdulla Mohamed [15025] (      -      )
  Faisal A.Aziz Yousif [11596] (      -      )
  Faisal Ahmed Aqeel [40564] (      -      )
  Faisal Faroq A.Jalil [4074] (      -      )
  Faisal Hassan Haji [5059] (      -      )
  Faisal Isam Yousif [12894] (      -      )
  Faisal Mohamed Othman [11772] (      -2012)
  Faiza Abdulla Mohamed [28242] (      -2022)
  Fajer Hisham Mohamed [10955] (1999-      )
  Fajer Othman M.Aqall [7939] (2010-      )
  Farah Abdulla Mohamed [37504] (      -      )
  Farah Mohamed Abdulla [8097] (      -      )
  Farah Salah Yousif [9548] (2009-      )
  Fareed Mohamed Ali [3567] (1970-2010)
  Fareeda Mohamed Ali [12338] (      -      )
  Fareedon Mohamed Ali [3568] (      -      )
  Faris Salah Yousif [9547] (2007-      )
  Faroq A.Jalil Ishaq [4070] (      -      )
  Fatema A.Aziz Abdulla [23176] (      -      )
  Fatema A.Hay Yousif [12084] (      -      )
  Fatema A.Jalil Ishaq [3197] (      -      )
  Fatema A.Naser Mohamed [32432] (      -      )
  Fatema A.Rahman Ali [7145] (      -      )
  Fatema A.Rahman Mohamed A.Rahman [38408] (      -      )
  Fatema Abdulla Mohamed Abdulla Mahmood [30506] (      -      )
  Fatema Abdulla Mohamed Abdulla Taqi [15023] (      -      )
  Fatema Abdulla Mohamed Ahmed [3565] (      -      )
  Fatema Abdulla [41156] (      -      )
  Fatema Ahmed Mohamed A.Rahman [11318] (      -      )
  Fatema Ali Hassan [21132] (      -      )
  Fatema Arif Mohamed [28924] (      -      )
  Fatema Goloom Ali Abdulla [21732] (      -2017)
  Fatema Hassan Abdulla A.Rahman [21895] (      -      )
  Fatema Hussain Abdulla [36975] (      -2021)
  Fatema Isam Abdulla [15069] (      -      )
  Fatema M.Aqeel Othman [8054] (      -      )
  Fatema Mohamed A.Rahim (Dr.) [30920] (      -      )
  Fatema Mohamed A.Rahman [2682] (      -2018)
  Fatema Mohamed A.Wahed [29915] (      -      )
  Fatema Mohamed Abdulla A.Rahman [21215] (      -      )
  Fatema Mohamed Abdulla [4208] (      -      )
  Fatema Mohamed Ali Mahmood [19939] (      -      )
  Fatema Mohamed Ali Mohamed Ahmed [3566] (      -      )
  Fatema Mohamed Ali Mohamed [23899] (      -      )
  Fatema Mohamed Ali [15690] (      -      )
  Fatema Mohamed Hassan. [10979] (      -      )
  Fatema Mohamed Murtaza [28982] (      -      )
  Fatema Mohamed Yousif [29501] (      -      )
  Fatema Othman Ali [12339] (      -      )
  Fatema Shaheen [16246] (      -      )
  Fatema Yaqob Yousif [20714] (      -      )
  Fathiya Mohamed Abdulla [21213] (      -      )
  Fatin Mohamed Yousif [12097] (      -      )
  Fawaz A.Aziz Yousif [12066] (      -      )
  Fawzia A.Jalil Ishaq [5083] (      -      )
  Fawzia A.Rahman Abdulla [20643] (      -      )
  Fawzia Abbas A.Rahman [5407] (      -      )
  Fawzia Abualfath Ali [1939] (      -      )
  Fawzia Mohamed Ali Mahmood [12336] (      -      )
  Fawzia Mohamed Othman [12111] (      -      )
  Fawzia Yousif Othman [10093] (      -      )
  Faye Khalifa Mohamed [37783] (      -      )
  Fouad Yousif Abdulla [6512] (      -      )
  Haifa Hussain Ali [7133] (      -      )
  Haifa Yaqob Yousif [12071] (      -      )
  Hala M.Aqeel Abubaker [3439] (      -      )
  Hamad Abdulla Mohamed [14971] (      -      )
  Hamad Mohamed Ahmed [25740] (      -      )
  Hamad Younis Ali Mohamed [6362] (      -      )
  Hamid Abubaker Mohamed [30509] (      -      )
  Hamza Abdulla Hamza Abdulla [20660] (      -      )
  Hanan A.Rahman Abdulla [17206] (      -      )
  Hashim A.Naser Mohamed [32437] (      -      )


No Surname, A, B, C, D, E, F, G, H, I, [J], K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[JADALLAH-JANAHI], JANAHI-JUMA, JUMA-JUNAID

Table of Contents | Surnames | Name List

This website was created 13 Jun 2022 with Legacy 9.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by families@alkooheji.com